B.S. Index van de publicaties van 1 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type wet prom. 30/03/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een **** type wet prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017040897 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 21 november 2017, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. 17/11/2016 pub. 01/12/2017 numac 2017040851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017031616 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 21 november 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ****, district **** op 1 april 2010; en de **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 01/12/2017 numac 2017040848 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031505 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de regels en het bedrag van type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040878 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan het International Energy Agency - Bioenergy type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, wordt aan de heer GERILS Alain op het einde van de maand december 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een Commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen voor de universele tentoonstelling Dubai 2020 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040884 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een adjunct commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen voor de universele tentoonstelling Dubai 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt aan de heer LEMESTRE, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040896 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij Infrabel type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2017, wordt aan mevrouw DRUEZ Régine op het einde van de maand december 2017, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belang type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2017, wordt aan de heer VANDEPUT Michel op het einde van de maand november 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2017, wordt aan de heer JOUNIAUX Remy op het einde van de maand december 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 326, § 2, h, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017014200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevr. **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** **** type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014116 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden-magistraten als ondervoorzitters en plaatsvervangend ondervoorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017013648 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 24/09/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017031085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017013649 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017040898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten Aanduiding van de secretaris van de Franstalige kamer Bij ministerieel besluit van 10 november 2017, wordt Mevr. Nadia M'RABETH aangewezen als secretaris bij de Franstalige kamer van de Tuc type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206163 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017. type ministerieel besluit prom. 03/07/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206161 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017. type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206159 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 01/12/2017 numac 2017031579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Citroën - Vergote" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation"

decreet

type decreet prom. 23/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206156 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te bre

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 mei 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op :

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017031631 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opst Gelet

arrest

type arrest prom. 12/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 17 mei 2017 werd de heer GERILS Alain, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om type beschikking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 17 oktober 2017 werd de heer VANDEPUT Michel, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017031664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende van het Frans taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Alain GERIL De b type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Remy JOUNIAUX De betrokken o De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Luc LEMESTRE De betrokken organisatie De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van mevrouw Régine DRUEZ De betrokken organisaties worde De voo type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Michel VANDEPUT De betrokken organi De voor

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017204724 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's expediteur , producent en monteur van ramen uit aluminium en/of pvc (S09/2017) en bandenspecialist (U23/2017) type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017204723 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het studieprogramma van boekhouder type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017204725 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de programma's van de opleiding tot ondernemingshoofd traiteur-banketaannemer en kapper (Q50/2017)

lijst

type lijst prom. 21/12/2012 pub. 01/12/2017 numac 2017040850 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers. - Duitse vertaling type lijst prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017205676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 6 september 2017 werd de heer JOUNIAUX Remy, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze recht

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociaal welzijn (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17289 Solliciteren kan tot 05/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206315 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opmeters (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17227 Solliciteren kan tot 18/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tekenaars (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17226 Solliciteren kan tot 18/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Attachés sociaal statuut (m/v/x) - BNG17204 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciter type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés programmeurs (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG17230 Deze selectie werd afgesloten op 24/11/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerder van het budget en financiën (niveau A1), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17057 Solliciteren kan tot 18/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017206319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën (BNG17235 - BNG17237 - BNG17236) BFG17236 Attachés Data (m/f/x) pour le Service d'encadrement P&O(...) BFG17237 Gestionnaires de dossiers auprès de "ser type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017031606 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van coördinatoren **** en **** voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het eerste semester van 2018, zal **** te **** een vergelijkende selectie ****(...) 2. Vereist diploma op de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017055494 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** ****

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 01/12/2017 numac 2017040889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN
^