B.S. Index van de publicaties van 4 december 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013642 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 augustus 1948 betreffende het dienstjaar waarop sommige uitgaven inzake inbreuken op de douane- en accijnswetten dienen aangerekend, zomede betreffende het toekennen van beloningen inza type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017205224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen b type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaan type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van artikel 4 van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014140 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 1954 van 6 oktober 2017, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor K. Van Poecke. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning en de andere arbeidsmodaliteiten i type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017031522 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1955 van 6 oktober 2017, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** **** type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit het ambt. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1952 van 28 september 2017 : Wordt kolonel **** ****. **** op 23 september 2017, ontslagen uit het ambt van **** bij Wordt **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014101 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-hulpofficieren **** koninklijk besluit ****. 1950 van 28 september 2017, worden de kandidaat-hulpofficieren, van wie de namen volgen, op 27 september 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant : ****. De type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014102 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - ****. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 1951 van 28 september 2017, worden de bepalingen betreffende het koninklijk besluit ****. 1611 van 2 februari 2017, betreffende de **** op **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014095 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1946 van 25 september 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsoffic

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031561 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031665 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Economie bij het begeleidingscomité bedoeld in artikel VII.156 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van de organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017040910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 17 november 2017, wordt de heer Luc DONNAY, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het voorzitterschap van de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten va type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206165 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 18/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206168 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206167 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206164 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "intensieve zorg" type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013641 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging en opheffing van verscheidene bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen toegekend aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013640 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage voor wapendracht type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014232 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Ecole fondamentale de Mettet ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "cardiale pathologie" type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de aangifteformulieren en van het aan de vergoedingsplichtige gerichte verzoek om inlichtingen, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor menselijke erfelijkheid type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031547 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct-leidend ambtenaar van het Brussels Planningsbureau

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedure tot toekenning of weigering van de vergunning als private uitbetalingsactor voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de procedure bij vrijwillige stopzetting va type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040888 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de betaling van de materiële kosten voor de verwijdering van met fipronil verontreinigde pluimveemest, veroorzaakt door de fipronilcrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel"

protocol

type protocol prom. 19/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031620 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijzigingen aan het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980, zoals gewijzigd door het Protocol van 3 juni 1999, goedgekeurd door de Algemene Vergadering tijdens haar 12de zitting

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017040928 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Lea type bericht prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017040925 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-17/0039 : Rock Brook Netherlands BV /YouBuild NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 28 novem(...) Volgens de aanmeldin

document

type document prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017040900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 27 januari 2018, in de prov type document prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017040918 bron federale overheidsdienst justitie Toekenning van postboxen Verschillende jurisdicties van het gerechtsgebouw van Charleroi gelegen avenue Général Michel 2 zullen onder de volgende nummers worden vermeld : - Rechtbank van Eerste Aanleg te Henegouwen Afdeling Charleroi Av - Parket van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017031511 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderz(...) 1.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014074 bron ministerie van landsverdediging Leger. - **** dienst Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 1947 van 25 september 2017: **** de kandidaat-beroepsofficier van niveau ****., ****. ****'****, op 26 september 2 Ze wordt **** type aanwerving prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014136 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 1953 van 28 september 2017: Landmacht **** aangestelde onderluitenants, van de 167**** promotie van de polytechnische **** **** en

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206302 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, is de heer Van Der Kelen G., ererechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206301 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017, - dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is mevr. Delbecq E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld. - is aan de h

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014075 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1948 van 25 september 2017, wordt mevrouw Els Wuyts op 15 augustus 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnite Dit besl

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming v Bij

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters speciale technieken (niveau C), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17257 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2017. Er zijn 4 laureate(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG17219 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2017. Er z(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG17007 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2017. Er zijn 5 laureaten.(...) De lijst is 1 jaar geld type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017206325 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Arbeidsgeneesheer preventieadviseur (niveau A) voor de FOD Volksgezonheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG17277 Solliciteren kan tot 8 januari 2018 via www.selor.(...) De gedeta

document betreffende de koninklijke munt van belgie

type document betreffende de koninklijke munt van belgie prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013643 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 04/12/2017 numac 2017014195 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overe
^