B.S. Index van de publicaties van 5 december 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017040937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Directeur-generaal van de Algemene Directie van de bestuurlijke politie van de federale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, wordt de heer André DESENFANTS aangewezen in de functie van Directeur-generaal van de Alge type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031706 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werkneme type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang v type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijzigingen van de statuten van het fond type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 betreffende de type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaard type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaald type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risic type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031612 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031658 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2017 wordt de heer Michel GOFFIN ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Filipijnse Republiek en eve Bij min type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017013217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een plaatsvervangend lid arts voorgedragen door een Faculteit van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Artsen type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017013280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone griffiers in de raden van beroep van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017014192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031583 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 5 september 2017 wordt de heer Michel DEWEZ ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Peru, in de Republiek Ecuador, de Plurinationale Staat Bolivië, Bij type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206180 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 24/07/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206177 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206178 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 09/10/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031666 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 september 2017 wordt een subsidie van 3 500,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale belei type ministerieel besluit prom. 13/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031629 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffie type ministerieel besluit prom. 31/08/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206179 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031667 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 wordt een subsidie van 75 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206272 bron waalse overheidsdienst Milieuverenigingen Bij besluit van de Waalse Regering van 16 november 2017 wordt de vereniging « Ekikrok » vanaf 1 januari 2018 erkend als leefmilieuvereniging in de categorie « Plaatselijke vereniging ». Bij besluit van de Waalse Regerin type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206273 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening MOESKROEN. - Bij besluit van de Waalse Regering van 16 november 2017 wordt de stedelijke verkavelingsomtrek van de locatie « Moulin et Vernier » te Moeskroen goedgekeurd. type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

decreet

type decreet prom. 16/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206275 bron waalse overheidsdienst Decreet met betrekking tot de communicatie in verband met de hernieuwing en verwaarlozing van graven

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/06/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017012746 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de inwerkingtreding en de toepassing van de Overeenkomst nr. 34 inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van akten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017040950 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA HEMACO en de NV BRANTANO, die woonplaats kiezen bi Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206327 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 oktober 2017 in zake G.J. en M.B. tegen de vof « Groupinvest-Liège » in vereffening en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingek « S type bericht prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206326 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 oktober 2017 in zake de bvba « Pierret Industries » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 oktober « 1. type bericht prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017040948 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Karine NOTERMAN, die woonplaats kiest bij Mr. Koenraad MAE Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017040949 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ALIDES PROPERTIES, die woonplaats kiest bij Mr. Gill Dit bes

document

type document prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van de houder van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 Bij koninklijk besl type document prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031673 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 15 oktober 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenov M. BERC type document prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bevordering Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 23 augustus 2017 wordt Mevr. Sophie DEMESMAEKER, bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de graad van Assistente binnen het Franse taal Benoemi

arrest

type arrest prom. 22/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031487 bron federale overheidsdienst financien Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de beheerscomités

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031677 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aan **** type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017031676 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.A. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de Assistent

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017040911 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is Mevr. Leemans, R., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206328 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 oktober 2017 in zake het openbaar ministerie tegen M.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 oktober 2017, heeft het Hof « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206329 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 oktober 2017 in zake S.H. tegen verschillende schuldeisers, in aanwezigheid van Mr. Anne Mureau, schuldbemiddelaar, waarvan de expeditie ter griffie « Voer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017014225 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 november 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directi Naam type benoemingen prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017014222 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directie Naam type benoemingen prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017014223 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directi Naam type benoemingen prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017014221 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 november 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directi Naam

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 27 november 2017 is het laboratorium ABESC0 CONTRACTS, Tiensesteenweg 79, te 3380 Glabbeek, erkend geworden voor de volgende scope tot Groep: 6 M

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Centrum : Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17325 Solliciteren kan tot 20/12/2017 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206332 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Antwerpen : Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17326 Solliciteren kan tot 20/12/2017 via www.selor.be Na de selectie w type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio West-Vlaanderen : Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17327 Solliciteren kan tot 20/12/2017 via www.selor.be(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206393 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige KBO-helpdesk adjunct-verantwoordelijken (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG17227 Deze selectie werd afgesloten op 24/11/2017. type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206366 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren Statistiek en Analyse (niveau A2) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17030 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2017. Er zijn 2 laurea(...) De lijst is 1 j type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2017 numac 2017206368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés financiën en statistiek (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG17311 Solliciteren kan tot 20/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het s
^