B.S. Index van de publicaties van 8 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017014263 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 29 november 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017014204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "West-Vlaamse Brandweerschool" en het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot erkenning van het opleidings- en vervolmak type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017040913 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017205874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten g type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206264 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2017, wordt, op haar verzoek, ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. MEULEMANS Isabelle, adviseur bij de Federale Overheidsdi type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2017 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206428 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat uitwerking heeft op 17 november 2017, is aan de heer Van Beneden M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel Het is hem vergund de titel type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reg type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017014120 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031572 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017014111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2018 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 12, 16, 2°, en 18 van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden type ministerieel besluit prom. 16/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206202 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 24/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031693 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2018 type ministerieel besluit prom. 19/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017031674 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 november 2017 wordt Mevr. WEVERS, Eva, attaché , met ingang van 1 maart 2017, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, bij de Buitendiensten van het Federaal Agentschap vo(...) Een type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031686 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypothee type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017014208 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 22 november 2017 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur verleend aan de heer Pierre DECHAMPS. Bij hetzelfde besluit wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 08/12/2017 numac 2016031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Natuurplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking e

decreet

type decreet prom. 30/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206412 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 52 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017031839 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der con

document

type document prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206429 bron federale overheidsdienst justitie Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik De algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik, heeft de heer Hesse M., rechter in de politi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017040953 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de Algemene inspectiedienst belast wordt met de opdrachten bedoeld bij artikel 74 van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Pod

arrest

type arrest prom. 14/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031659 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden

beschikking

type beschikking prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017031719 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206427 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, waarvan het mandaat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Lescrauwaet J., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, aangewezen tot eers Het ber

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Attachés financiën en boekhouding in het domein van intellectueel eigendom (m/v/x) - BNG17232 - Teamveran(...) - Junior ver type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206457 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in informatica (niveau A), voor de Overheidsdienst van Wallonie. - Selectienummer : AFW17006 Deze selectie werd afgesloten op 30/10/2017. Er zijn 18 laureaten. De(...) type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Belgische Mededingingsautoriteit : Onderzoekers (m/v/x) (BNE17001) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door (...) Sollicitere type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206454 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via interne markt en promotie van Nederlandstalige Adjuncten van de Directeur-generaal (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : MNG17123 Solliciteren kan tot 05/01/2018 via www.selor.be De lijst van gesl type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206452 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken interne contrôle (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17285 Solliciteren kan tot 22/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige sociaal consulenten (niveau B), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG17220 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2017. Er zijn 2 laureaten. De l(...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalente medewerkers directiesecretariaat (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG17121 Solliciteren kan tot 03/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2017 numac 2017206465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen evaluatie restcapaciteiten (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17314 Solliciteren kan tot 22/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel
^