B.S. Index van de publicaties van 11 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, § 1, zevende en achtste lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies type wet prom. 15/12/2013 pub. 11/12/2017 numac 2017031763 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 34 van de geïndexeerde bedragen van de heffing type wet prom. 21/12/2007 pub. 11/12/2017 numac 2017031762 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing type wet prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, § 3, van de geïndexeerde bedragen van de retributies type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031746 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling TÜV NORD INTEGRA bvba, Statiest G-001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Eervol ontslag van adviseur-generaal arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, wordt met ingang van 1 ju Dokter type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031695 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2017 aan het "Antimicrobial consumption and resistance in animals" type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031747 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Vinçotte NV, Jan Olieslagerslaa G-001 type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 11/12/2017 numac 2017031766 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031672 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017040873 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 15 november 2017 verleent aan de nv ELIA Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, een bijvoegsel aan de wegvergunningen met index 235/28362 et 235/28299 verbonden met de 150kV type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031881 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017040879 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het War Heritage Institute

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031647 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Gembloux, Avenue Charte d'Otton 1, te 5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031649 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Florennes » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031646 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Visé-Glons » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031648 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale » verbonden aan het « Athénée Royal de Florennes » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031650 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal Air Pur " te Seraing ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031644 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal Ardenne-Hautes Fagnes" ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031651 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal d'Aywaille" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031653 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal d'Esneux » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031652 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal Baudouin 1er" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031654 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 08/03/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017070171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake economie, innovatie en digitale technologieën, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 20 type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017070172 bron waalse overheidsdienst Economie Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017 dat in werking treedt op 17 juli 2017, wordt de « ASBL CEQUAL », rue Pierre et Marie Curie 1, te 7000 Bergen, erkend als referentiecentrum in het kader van de regeling bedrijvencheques, voor een type ministerieel besluit prom. 04/07/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017070170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake economie, innovatie en digitale technologieën, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 30 november 2017 is het verdelingsreglement van 22 juni 2017 van het deel « u type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031822 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014238 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Neufchâteau-Bertrix » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031712 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 31 augustus 2017, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2 120. De type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031645 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal de Visé-Glons » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal Air Pur " te Seraing ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031643 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal Uccle II » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031642 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Beaumont » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 13/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014244 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal de Visé-Glons" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014243 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal Vauban » te « Charleroi » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014242 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het Athénée Royal de Rixensart-Wavre ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014240 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Ecole fondamentale autonome verbonden aan het « Athénée Royal de Rixensart-Wavre » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014241 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal Lucie Dejardin de Seraing » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014239 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » gevoegd bij het « Athénée Royal Riva Bella de Braine-l'Alleud » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » gevoegd bij het « Athénée Royal de Neufchâteau-Bertrix » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014236 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal Verdi » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014235 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » verbonden aan het « Athénée Royal de Jodoigne » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014231 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome La Buissonnière » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014233 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Tubize-Renard » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Hannut » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Les Bons Villers » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014229 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome Duc de Marlborough » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014228 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal Ecole d'Hôtellerie de Spa » ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014227 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de « Ecole fondamentale autonome » verbonden aan het « Athénée Royal Verdi » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014246 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal Welkenraedt" te Welkenraedt ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014247 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal Ans-Alleur » te « Ans » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031634 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Gembloux - Avenue Charte d'Otton 1," te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031635 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Gembloux, rue Gustave Docq 26," te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031639 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Gembloux, Avenue Charte d'Otton 1," te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031638 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Gembloux, Avenue Charte d'Otton 1," te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031637 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Gembloux, rue Gustave Docq 26," te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031636 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal de Gembloux, rue Gustave Docq 26," te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031633 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Gembloux - Avenue Charte d'Otton 1, te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Gembloux - Avenue Charte d'Otton 1, te "5030 GEMBLOUX" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014249 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de "Ecole fondamentale" verbonden aan het "Athénée Royal Robert Campin" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031640 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal François Bovesse » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014250 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal Robert Campin » te Doornik ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014248 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal d'Aywaille" ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031641 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée Royal François Bovesse » te Namen ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Brabant - Noord - St Lazarus"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014210 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017206363 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Lesse

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206354 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 3 november 2017 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 6 en 8 november 2017, Die zak type bericht prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206352 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 oktober 2017 in zake Robert Pardon tegen de stad Leuven, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 oktober 2017, heeft de Polit « Sche

document

type document prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de steenbakkerij Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 17 november 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch St worden type document prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op 14 maart 2018 type document prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 10 februari

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031819 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de

erratum

type erratum prom. 26/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2017 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. - Er

beschikking

type beschikking prom. 17/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031670 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Beschikking van het Benelux Comité van Ministers betreffende de beperking van geluidshinder afkomstig van bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP. - M 15 type beschikking prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Luik. - Beschikking Bij beschikking van 18 november 2016 werd de heer Jean-Marc UENTEN, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Luik, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaa

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017014262 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 wordt de heer Aubry VAN HOVE, attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juli 2017 met ranginneming op 1 juli 2016, in het Franse taalkader van de Federale Overheidsdi Overe

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017014261 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen Naar aanleiding van de nietigverklaring van de **** betreffende de rechtskundige adviseurs die plaatsvond op 21/11/2017 en doordat wij onvoldoende kandidaturen ontvingen voor de (...) In de loop van de maanden januari 201

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031805 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, in werking tredend op 31 juli 2018 `s avonds, is de heer De Lobelle G., hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aansp Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017040945 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 22 november 2017 : Met ingang van 27 oktob - Mevr. DE KE

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond. N type lijst prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 7/04/2017, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1711 03 aan de onderneming MD-El Bij bes type erkenning prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 11/8/2017, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend Bij bes type erkenning prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 07/04/2017, wordt de heer CORDIER EMMANUEL, die zijn activiteiten uitoefent onder Bij be type erkenning prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017014118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning organismen voor installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen Bij ministerieel besluit van 10 november 2017 wordt aan de vzw Vinçotte een erkenning als organisme belast met het toezicht op de proeven, type erkenning prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 7/04/2017, wordt het enig artikel van het besluit van 16/07/2009 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderne « Eni

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017205447 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6499 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 35, 36 en 37 van het Veldwetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Eupen. Het Grondwettelijk Hof, wijst na beraa type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017205829 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummers 6458 en 6479 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1, 15°, van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206488 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectie-nummer : ANG17200 Deze selectie werd afgesloten op 05/12/2017. Er(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van de evaluatie van het overheidsbeleid (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer : ANB17015 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2017. Er zijn g(...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017206451 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor FAMIFED, het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag : Technisch assistenten (m/v/x) - BNG17205. - Administratief assistenten (m/v/x) - BNG17206 De (...) Solliciteren kan tot 2

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 11/12/2017 numac 2017031671 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178,
^