B.S. Index van de publicaties van 22 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2015 pub. 22/12/2017 numac 2017014218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 9 juni 2010 (2) (3) type wet prom. 17/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032058 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen II

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017032106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2017, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op - Mevr type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 20/09/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017031212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032081 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032133 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, derde lid, van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 22/12/2017 numac 2017040955 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2002 betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017031702 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden" type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032090 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 9.800.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van de bijakte 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde producten bestemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2017, wordt aan de heer LAFORGIA Pietro op het einde van de maand december 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206803 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 7 december 2017, is het verzoek tot associatie van de heer Blontrock F., notaris ter standplaats Brugge en van mevr. Vermeersch A., kandidaat-notaris, om de associatie " Blontrock & Vermeersch" Mevr. Vermeersch A. type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van or type ministerieel besluit prom. 17/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 24/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206667 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 24 en programma's 02, 05, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2018 type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017031944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Aperam van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017031687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 20/11/2017, werd HUART Didier erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de o(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017031955 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 7 december 2017 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt eervol ontslag uit haar functies van Attaché verleend aan Mevr. Edith HOC. Bij hetzelfde besluit wordt de betrok

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017014037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het voorstel tot actualisering van de risicozones voor overstromingen, vermeld in artikel 129, § 1 en § 2, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

decreet

type decreet prom. 01/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017031827 bron vlaamse overheid Decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 13/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032047 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 13/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032046 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 13/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032048 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende diverse fiscale wijzigingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206650 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 oktober 2017 in zake L. D. tegen de Federale Pensioendienst, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 november 2017, heeft de « Sche type bericht prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206658 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 november 2017 in zake het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tegen de stad Hoei en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is in « Sche type bericht prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017032209 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VLAAMSE ECOLOGIE - ENERGIE - EN MILIEUONDERNEMING, e Dit bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. Ontslag en benoeming van een werkend lid en plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 dat in werking op 1 januari 2018: - wordt aan mevrouw Alice DEFAUW - wordt

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017040985 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemer **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Pietro LAFORGIA De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206804 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 december 2017, - is de heer Floren D., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drag - is mevr. Va type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206802 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is mevr. Baro A., vrederechter van het kanton Dendermonde-Hamme, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206764 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206763 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel Analisten (m/v/x) (niveau A2), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17126 Deze selectie werd afgesloten op 2 oktober 2017. Er zijn 2 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206862 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A) voor Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : ANB17024 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2017. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206861 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : Dossierbeheerders voor de Directie Geschillen (m/v/x) (BFG17201) Er zijn 2 laureaten. (...) De lijst van laureaten i type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206681 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors Douane en Accijnzen shift (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17092 De selectie werd afgesloten op 7 november 2017. Er zijn 27 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Dossierbeheerders voor de Directie Geschillen (m/v/x) (BNG17187) Deze selectie werd a(...) Er zijn 2 laureaten. De type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206850 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige Subsidiebeheerders (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17060 U kunt uw kandidatuur indienen tot 10/01/2018 via www.selor.be De functiebeschijving (met de functi(...) Om ze terug te v type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206849 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-Officers (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17350 Solliciteren kan tot 15/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206846 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés logistiek en aankopen (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : AFG17303 Solliciteren kan tot 15 januari 2018 via www.selor.be De(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Data Managers - Business Intelligence (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17297 Solliciteren kan tot 15/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Businessanalisten (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17196 Deze selectie werd afgesloten op 11 december 2017. Er zijn 2 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206688 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën. - Nummer van de selectie : ANG17162 Deze selectie werd afgesloten op 31 oktober 2017. Er zijn 3 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206690 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeembeheerders (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Nummer van de selectie : ANG17114 Deze selectie werd afgesloten op 18 september 2017. Er is 1 geslaagde.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206689 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Assistants (niveau B) voor de FOD Financiën. - Nummer van de selectie : ANG17156 Deze selectie werd afgesloten op 15 september 2017. Er zijn 4 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206687 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Incident Managers (m/v/x) (niveau A2), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17113 Deze selectie werd afgesloten op 7 september 2017. Er is 1 geslaagde.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen Documentatiebeheer Rechtszekerheid (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17197 Deze selectie werd afgesloten op 24 november 2017. Er zijn 5 ges(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chef-Koks (niveau C), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17237 Deze selectie werd afgesloten op 31 oktober 2017. Er zijn 5 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17060 Deze selectie werd afgesloten op 25 september 2017. Er zijn 107 geslaagden. (...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 22/12/2017 numac 2017206805 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 28 november 2017, werd de heer Floren D., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 december 2017, het ambt van plaatsvervangend magistraat i Bij beschi
^