B.S. Index van de publicaties van 29 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen III type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 05/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen type wet prom. 17/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 13/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft d type wet prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten tot opheffing van het reglement betreffende de technische vereisten van het risicolabel type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiele-informatiedocument aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031945 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017207083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2018 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandig type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2018, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betref type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure voor vaststelling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet van 27 december 2006, wat het raadplegen van de betrokken sociale partners betreft type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014399 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 636 en 637 van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invo type koninklijk besluit prom. 26/11/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017014421 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de heer D'HONDT Hans, met ingang van 1 januari 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie van Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Fi Een be type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014340 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 20/10/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 1.920.976,41 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 30/06/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031998 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017041018 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 4 december 2017, is het kantoor van de heer Hagelstein V., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, overgebracht van Walhain-Saint-Paul naar Ottignies-Louvain-la-Neuv Het ber type ministerieel besluit prom. 06/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206811 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van Wallonië

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I, IV, V, VI, VIII en X bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206810 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Waalse adviescommissie administratie-nijverheid

decreet

type decreet prom. 12/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206838 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met betrekking tot de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van er type decreet prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032267 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 type decreet prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032268 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031879 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

document

type document prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017032140 bron waalse overheidsdienst Lijst met het bedrag van de belastingen op afvalstoffen en de vrijstellingen toepasselijk van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 zoals aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel 45 van het fi

arrest

type arrest prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017041016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017206421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, is mevrouw CAPPA Martine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de he

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/11/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206839 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de tegemoetkoming van de gebruiker in de verplaatsingskosten van de PWA-werknemer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017207059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A1 voor de POD Wetenschapsbeleid. - Attachés voor de fiscale cel (m/v/x) (BFG17126) Deze selectie werd afgesloten op 23.11.2017. Er zijn geen laureaten(...) Er is geen la type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017207058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A1 voor de POD Wetenschapsbeleid: Attachés voor de fiscale cel (m/v/x) (BNG17126) Deze selectie werd afgesloten op 23.11.2017. Er zijn 2 laureaten(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017207012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerker managementondersteuning (niveau A1) voor Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. - Selectienummer : AFG17197 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 5 l(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017207010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur managementondersteuning zelfstandigenstelsel (niveau A3), voor Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. - Selectienummer : AFG17195 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/(...) Er zijn g type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017207009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur-generaal managementondersteuning (niveau A4), voor Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. - Selectienummer : AFG17194 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017206927 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige consultants HRS (niveau A1), voor Selor (FOD BOSA). - Selectienummer : ANG17281 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2017. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017207011 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseur managementondersteuning werknemersstelsel (niveau A3), voor Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. - Selectienummer : AFG17196 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/201(...) Er zijn g

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017090312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2017, 105.75 punten bedraagt, tege De gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2018 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 29/12/2017 numac 2017031928 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk h Overe
^