B.S. Index van de publicaties van 2 januari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017014293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, §§ 1, 2., en 3, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot va type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017031571 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2018 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54. Het beroep tot nietigverkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017207023 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, dat in werking treedt op 1 januari 2018, is de standplaats van de heer Van Bael A., notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op verzoek van de titularis, overgebracht van Antwer Bij kon type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017040874 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de rapportageverplichting van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017013274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het sectoraal pensioenstelsel ingericht in de subsectore

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017014426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Lycamobile BVBA overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele open type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017206843 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de monitoring van sommige metabolieten van pesticiden in het grondwater

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017031992 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2018-2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017031993 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2018-2022

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017032182 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017031678 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2018. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de Nede De kan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017207007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17253 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2017. Er zijn 23 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017207008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17254 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 50 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017206628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG17335 Solliciteren kan tot 16/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 02/01/2018 numac 2017206871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen : Deskundigen werkprocessen (m/v/x) (BNG17132) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om (...) Solliciteren kan tot
^