B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017041028 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 22 december 2017 wordt de heer LEEMANS Didier, J.L., met ingang van 1 januari 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur Particulieren" in de Federale Overh Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017040694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017204716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ouder type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017013742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017013743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017032038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Universiteit Gent voor een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de invoering van fiscale maatregelen voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017205670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017013740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017013812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017031799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017014365 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Einde aanduiding Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 wordt, met ingang van 1 januari 2018, op haar vraag een einde gesteld aan de staffunctie -2 "Business Partner P&O", toegekend aan Mevrouw ROMAIN Catherine. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017032070 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 10 december 2017 wordt de heer PHILIPSEN Frank, H.H., met ingang van 1 januari 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastingins Een beroep t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017032069 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Einde aanduiding Bij ministerieel besluit van 1 december 2017 wordt het ministerieel besluit van 3 juli 2017 waarbij de heer DE MULDER Robert, J.L., met ingang van 1 juli 2017, aangeduid wordt als tijdelijke vervanger in de manageme Een ber

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017207070 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2017, is beroep to b. Bij

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017032061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het leidinggevend comité inzake preventie voor mishandeling bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 novemb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017032062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de raad van beroep van de administratieve personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde Hogescholen, Hogere Kunst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2018200028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 december 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017031933 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Vierde oproep tot de kandidaten Er is een mandaat te begeven bij de Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de wet van Die commis

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017032190 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 7 december 2017 : Met ingang van 1 oktober - Mevr. NELLE

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017032123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit NV Société Européenne de Gestion de l'Energie. - E2017-0029ter Bij ministerieel besluit van 13 december 2017 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegeke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017206856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal Medewerker SAJ/SPJ (niveau A), voor de Franse gemeenschap. - Selectienummer : AFC17004 Solliciteren kan tot 22 januari 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/01/2018 numac 2017207051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs Veiligheid van Producten, Diensten en Installaties (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17349 Solliciteren kan tot 22.01.2018 via w(...) De gedeta
^