B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017040996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen van 24 november 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de Interpret type wet prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017014344 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 7 december 2017 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018200010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april Arbeids type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032132 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032142 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032143 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018010068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032225 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032112 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de HIPC-bijdrage van België aan de achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032108 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de basisbijdrage van België aan de achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032113 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van de Multilateral Debt Relief Initiative schijven in het kader van de bijdrage van België aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014312 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van verklaring op erewoord voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014313 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031926 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 EUR aan de VZW POSECO type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017014390 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, is aan de heer Daniel SIMON, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit zijn funct Hij ma type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031924 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW `Fonds Virunga Belgique' type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017014400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, wordt de heer Tom DE WAELE, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om deeltijds het mandaat uit te oefenen van praktijkassistent aan de rechtsfaculteit van de Un type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017014311 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van formulieren voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Belgen die in het buitenland verblijven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032189 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor Homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018010085 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Huwa-San ControllerR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 15/01/2018 numac 2018010087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017032006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 december 2017 wordt Mevr. Volpe Catherine, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrekking van he Overeen type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018010006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032204 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programm type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Brugge aan landinrichting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200036 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Dender type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200037 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Haine type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht aan ORES Assets van het mandaat van elektriciteitsdistributienetbeheerderop het grondgebied van de gemeenten Chastre, Incourt, Perwijs en Villers-la-Ville onder voorbehoud van de uitvoering van de g type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 5, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en van de Oise

decreet

type decreet prom. 24/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs

bericht

type bericht prom. 24/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017040997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht van de Overeenkomstencommissie tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen betreffende de derdebetalersregeling

document

type document prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018010066 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van Brussel. - Havenkapitein van de Haven van Brussel Aanwijzing Bij beslissing van de raad van bestuur van 22 december 2017 wordt de korvetkapitein Philippe Herman, stafbrevethouder, die door het Ministerie van Landsverdediging ter bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van acht erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, het besluit van de Regering van de Franse Geme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017041000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs

erratum

type erratum prom. 13/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle. - Erratum type erratum prom. 25/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 636 en 637 van het KB/ WIB 92. - Erratum type erratum prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030174 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum type erratum prom. 19/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017032265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van - de da

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018010083 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven . - Openstaande vacatures voor directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal (mandaten). - Oproep tot kandidaatstelling Krachtens het reglement van 21 december 2017 houdend(...) Een van

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017040998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2017 wordt Mevr. Evi VAN CLEYNENBREUGEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017040999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 2017 wordt de heer Bert BERTELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands t type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2017014366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2017 wordt de heer Pieter DE LANNOY benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlan type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018030071 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 : met ingang van 1 decemb De heer Jér

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018200035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018200011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018200032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018200120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consultants HRS (niveau A1) voor de FOD BOSA). - Selectienummer : AFG17246 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2017. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2018 numac 2018200130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Stagiairs van de buitenlandse carrière (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG17353 Solliciteren kan tot 05/02/2018 (...) De gedet
^