B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018030014 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 december 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende; en de heer Bij **** type wet prom. 08/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018200072 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal A

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt aan de heer BASSI Paolo op het einde van de maand januari 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, wordt aan de heer BORCY Jean-Marie op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018010008 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Marcinelle. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de plaats van kapelaan ten laste bij de Schatkis type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018010012 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Montignies-sur-Sambre. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de plaats van kapelaan ten laste bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018010139 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-006 " type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030021 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemene nutte van een perceel bestaande uit twee onroerende goederen ten behoeve van de Belgische Staat, voor wie de Regie der Gebouwen optreedt type koninklijk besluit prom. 07/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, wordt aan de heer DAMOISEAU Francis op het einde van de maand januari 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, wordt aan de heer HANSEVAL Philippe op het einde van de maand januari 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017032119 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1977 van 23 oktober 2017, wordt mevrouw Nerea Lismont op 1 september 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnit Dit besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017032116 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1978 van 23 oktober 2017, wordt mevrouw Kathy Van Den Bergh op 1 september 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anc Dit beslu type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, wordt aan de heer BAUDSON Guy op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, wordt aan mevrouw DE KEYSER Solange op het einde van de maand februari 2018, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017032115 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1971 van 19 oktober 2017: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: mevrouwen: Dominique Laurent, attaché Sofie Vanbeveren, adviseur. Zi Wordt benoemd tot Ridder

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW MENSURA, Gaucheretstraat 88/90, te 1030 Brussel, erkend als exte type ministerieel besluit prom. 12/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW CESI, Konrad Adenauerlaan 8, te 1200 Brussel, erkend als externe type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is CPS, Frankrijkstraat 99, te 1070 Brussel, erkend als externe dienst voo type ministerieel besluit prom. 12/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017032021 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-bio type ministerieel besluit prom. 12/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018030186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030092 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Basisopleiding : intrafamiliaal en partnergeweld » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onde type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de nationale selectiecommissie voor hogere officieren type ministerieel besluit prom. 09/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018010184 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW ATTENTIA, Keizer Karellaan 584/1, te 1082 Brussel, erkend als ex type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW SECUREX, Tervurenlaan 43, te 1040 Brussel, erkend als externe di type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200197 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 3 januari 2018, dat in werking trad op 1 januari 2018, is het verzoek tot associatie van de heer Mottard B. en van mevr. Hugé A., geassocieerde notarissen ter standplaats Luik Mevr. Leclercq I. is aangesteld als type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW IDEWE, Interleuvenlaan 58, te 3001 Heverlee, erkend als externe type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 9 en 12 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2017, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake economie, innovatie en digitale technologieën, van het besluit van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW PROVIKMO, Willebroekkaai 37, te 1000 Brussel, erkend als externe type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW MEDIWET, Opvoedingstraat 143, te 9000 Gent, erkend als externe d type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 is de VZW PREMED, Tiense Vest 61/2, te 3010 Leuven, erkend als externe die

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017032120 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende goedkeuring van de aanvraag van de vzw BOFAS tot vermindering van de bijdragen zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de uitvoering en financierin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017032100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 19 maart 20 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017041029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017032254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisies CB0-1CB-B-2-AB-PR en CB0-1CB-X-2-AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017014379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JDG2AN-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018200191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2015 tot invoering van een premieregeling voor particulieren ter bevordering van energiebesparingen en renovatie van woningen type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018200190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2002 betreffende de retributie voor de bezetting van het openbaar domein door het elektriciteitsnet en het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010

decreet

type decreet prom. 20/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018010005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de bijzondere overeenkomst betreffende de universitaire samenwerking inzake medische vorming tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, ondertekend te Brussel o type decreet prom. 20/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018010003 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van richtlijn 2014/61/EU

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018092001 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO

document

type document prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 7 december 2017, dat i worden type document prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij type document prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, Titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de Codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij type document prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, Titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan drie schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs voor de verdere organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promot type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basisonderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundai

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030198 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de type beschikking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 oktober 2017 werd mevrouw DE KEYSER Solange, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, is de heer DE ROOVER Pascal benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer DENIES Ja type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018, is mevrouw VANDER SANDE Claire benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer CHAPELLE Mar

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/04/2015 pub. 19/01/2018 numac 2018010112 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/437 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de commissaris die de minister, lid van het College, bevoegd voor beroepsopleiding vertegenwoordigt in het beheerscomite van het Franstalig Brussels Instituut vo type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/10/2014 pub. 19/01/2018 numac 2018010109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1337 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de voorzitter van het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/09/2014 pub. 19/01/2018 numac 2018010108 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1165 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de commissarissen die de ministers, leden van het college, bevoegd voor beroepsopleiding en begroting vertegenwoordigen in het beheerscomité van het Franstalig type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 19/01/2018 numac 2018010110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1909 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/06/2015 pub. 19/01/2018 numac 2018010111 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/09/2015 pub. 19/01/2018 numac 2018010113 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1308 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werkgeversorganisaties vertegenwoordigt in het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Paolo BASSI De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen ter vervanging van de heer Guy BAUDSON D De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Francis DAMOISEAU De b type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Jean-Marie BORCY type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen ter vervanging van de heer Philippe HANSEVA De b type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017206609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw Solange DE KEYSER De betrokken organi De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200162 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Stabroek : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 17 november 2017. - Vorselaar : 1 (in associatie) - Elsene : 1 - Lokeren : 1 (in associatie) - Oostende (g

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018010153 bron rekenhof Aanwervingen van **** programmeurs 1. Aanwerving van **** programmeurs, richting **** - niveau **** **** vergelijkend **** voor **** programmeurs, richting **** - niveau **** ((...) **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200196 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, is mevr. Baro A., erevrederechter van het kanton Dendermonde-Hamme, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200223 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2018, - is de heer Lindemans D., advocaat, gewezen lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel, bevorderd tot de graad van Officier Hij zal h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2017, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is de heer Servais B., substituut-procureur des konings bij het parket Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn a Bij konin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2017 pub. 19/01/2018 numac 2017206926 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 22 december 2017, wordt de heer Adrien SZECEL, met ingang van Het be

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018030110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2017 die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gesp Beke type lijst prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018030111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2017 die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialis Beke

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. 11/01/2018 pub. 19/01/2018 numac 2018010117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige vertalers-revisoren (niveau A), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG17001 Solliciteren kan tot 5 februari 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Beheer Klantenrelaties (niveau A) voor de Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : AFG17299 Solliciteren kan tot 02/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectie-nummer : ANG18701 Solliciteren kan tot en met 02/02/20(...) De functi type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers dienst Ondernemingsloketten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18001 Solliciteren kan tot 02/02/2018 via www.selor.be De gede(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratieve ondersteuners (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17331 Solliciteren kan tot 02/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinator van de ondersteuningspool van de technische directie (niveau A1) voor de Haven van Brussel. - Selectienummer : AFB17063 Solliciteren kan tot 02/02/2018 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018200291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-specialisten servicedeskmedewerkers (niveau B), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : BNG17207 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2018. Er is 1 lau(...) De lijst is

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2017032040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erke

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/01/2018 numac 2018055496 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** Mevr. ****, **** **** **** ****
^