B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010318 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010059 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt mevrouw Lien CASTEELS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het N Overeen type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010246 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2017014416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2013 betreffende statistische enquêtes inzake de melk en de zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018030051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2017032055 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 november 2017, is aan mevrouw VERVLOESSEM Hilde, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit haar Zij ma type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 houdende toekenning van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018030185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018070001 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanduiding van de focusgebieden voor het jaar 2018 ter uitvoering van artikel 3.1.1 van de VLAREME van 28 oktober 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2017032008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de regels betreffende de vervanging van de forfaitaire intrestvergoeding door een vergoeding voor reële intrestlasten, zoals bepaald in artikel 14, derde lid, en artikel 15, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering type ministerieel besluit prom. 05/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018030134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018030026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producenten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018200509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de inhoud van het milieueffectenverslag voor de herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan

decreet

type decreet prom. 20/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018030074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 november 2008 tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 13/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200313 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 november 2017 in zake de nv « General Motors Belgium » tegen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Belastingdienst waarvan de expeditie ter griffie van h « 1. type bericht prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200359 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2018, heeft Lode Goukens Die zaa

document

type document prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen en voor kandidaat-kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapit(...) - Op 24 februari

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018030196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2015 tot benoeming van de leden van het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisu

erratum

type erratum prom. 02/11/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor wat betreft het elektronisch vergaderen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit tot toekenning van een wapendrachtvergunning als lesgever aan de heer JANSSEN Georg

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010190 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van voorzitter en van eerste en tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 11 januari 2(...) Het Comité

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2017 pub. 25/01/2018 numac 2017206710 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de algemene en specifieke exploitatievoorwaarden voor toeristische verblijven en de classificatie ervan

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010035 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 22 december 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Tack Eléni wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2018, in de betrekking Overe type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010034 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 12 december 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Nys Valérie wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 december 2017, in de betrekki Overe type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2017032150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 4 december 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Nuyttens Bénédicte wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 18 november 2017, in de b Over type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 12 december 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer Corbière Patrice wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 december 2017, in de bet Overe type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018010036 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 7 oktober 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Baugnée Axelle wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 20 augustus 2014, in de betrek Overe type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2017032151 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 8 december 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Sleurs Herlinde wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 november 2017, in de betre Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018030182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit - BV Powerhouse Bij ministerieel besluit van 9 januari 2018 wordt aan Powerhouse BV een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen v

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018030223 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake cultuur, kinderbeleid, culturele infrastructuren, hoger onderwijs en onderzoek, audiovisuele sector, schoolgebouwen, leerplichtonderwijs, begrotingsfondsen en onderwijs voor sociale promotie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Service Desk Deskundigen (niveau B), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG17264 Deze selectie werd afgesloten op 16 januari 2018. Er zijn 3 laurea(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200317 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB17027 Deze selectie werd afgesloten op 12/01/2018. Er zijn 24 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2018 numac 2018200318 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken CVV (niveau A), voor Actiris. - Selectienummer : ANB17030 Deze selectie werd afgesloten op 15/01/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)
^