B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2017206422 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2017 van 30 november 2017 Rolnummers 6348 en 6365 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarde Het Grondw type wet prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010185 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 januari 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010147 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 11 januari 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2017207064 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2017 van 21 december 2017 Rolnummer 6521 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 4 van de wet van 16 augustus 2016 « tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 janua Het Gro type wet prom. 10/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet, en de Bijlage, gedaan te Am

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2017040887 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aa type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018030042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 wordt Mevrouw Hanane IKAZBAN, administratief deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010157 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt mevrouw Decoutere Hanne, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands Bij ko type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018010400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende overdracht van de personeelsleden, de opdrachten "Archief en Documentatie", de goederen en de eraan verbonden rechten en plichten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid na type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dossier 235/80875. - Elektrische verbindingen Wegvergunningen. - N.V. Elia Asset Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 wordt de beslissing van het provinciaal College van de provincie Luik van 29 november 2017 goedgekeurd, waarbij aan de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoer van zuurstofgas door leidingen Vervoersvergunning B323-4035 nv Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 19 januari 2018 wordt aan de nv Air Liquide Industries Belgium een bijvoegsel verleend aan de vervoersvergunnin type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017031949 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de aanvraag van het bodemsaneringsfonds voor tankstations tot vermindering van de verplichte bijdragen type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018010383 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit over de benoeming ad interim van de voorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 26/10/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017031990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting en houdende de bepaling van de stukken die het dossier samenstellen type ministerieel besluit prom. 22/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector type ministerieel besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010176 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018030203 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 01/08/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010102 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Association des Réalisateurs et Réalisatrices de Film » als representatieve gebruikersorganisatie type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende de aanwijzing van de voorzitter en de vicevoorzitters van de vaste commissie van de lokale politie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Promotie. - Opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 wordt mevrouw BOREANAZ Marina met ingang van 1 maart 2017 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eers Bij bes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018200350 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek met het oog op de aanwijzing van de Ministers belast met de bepaling van de minimale inhoud van de milieueffectenrapporten in het kader van de o type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 29/01/2018 numac 2018200351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie"

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State André VERSTAPPEN, Karen VERMUYTEN, Tinne VERSTAPPEN, Hendr Deze z type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010398 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Edegem Real Estate, die woonplaats kiest bij Mr. Joo Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010414 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018200314 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 november 2017 in zake M.M. tegen J.-J. M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2017, heeft de Rechtbank van eers 1. « S type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010340 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jef VAN GIEL en Hendrik KARSTEN, die beiden woonplaats kie Deze za type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jef VAN GIEL en Hendrik KARSTEN, die beiden woonplaats kie Deze za type bericht prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010337 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Hippo Shop, Marianne VAN GELDER en Jef VAN GIEL, d Deze za

document

type document prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018200024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Parit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017041007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018030121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-soci

erratum

type erratum prom. 23/03/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010378 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid . - Erratum type erratum prom. 16/10/2015 pub. 29/01/2018 numac 2018030129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017032167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures voor de betrekking van directeur-diensthoofd `Onderhoud' bij Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). - Oproep tot kandidaten in de Nederlandse taalrol Brussel Mobiliteit is onderworpen aan de bepalingen van(...) - de betrek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010391 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 januari 2018, is aan mevr. Duray C., medewerker bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervul Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 december 2017, - dat in werking is getreden op 31 december 2017 's avonds, is aan mevr. Leeman N., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredeger Het is ha

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018030191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2017 wordt mevrouw Céline RIGBY, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 17 oktober 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhe type benoemingen prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010043 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 : Met ingang van 20 oktobe - Mevr. BOUCH

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018010366 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Vertiende lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018200362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018200348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17338 Solliciteren kan tot 12/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018200506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoördinator (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectie-nummer : ANG17282 Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/01/2018 numac 2018200519 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché HR Talent (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG17168 Deze selectie werd afgesloten op 6/10/2017. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er we(...) Deze lijst is 4 j
^