B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010341 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 januari 2018, is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (Verenigd(...) **** **** type wet prom. 29/05/2016 pub. 30/01/2018 numac 2018030254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010138 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 11 januari 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Châtelet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- e type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018030224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw re type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, wordt Mevr. Mattys, Sophie, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Frans taalkader, m Bij ko type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018030271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 126, § 2, 5°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2017032258 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1985 van 23 oktober 2017, wordt kapitein-commandant P. Ciglia op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 o type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzenda type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017013577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en d type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017013681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijf type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017031279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzigin type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2017204921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2017, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2017032107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Overplaatsing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2017 wordt mevrouw CUGNON Elodie met ingang van 1e augustus 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Bij besluit v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Benoemingen. - Overplaatsing. - Promotie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2017 wordt de heer PICOU Olivier met ingang van 1 januari 2014 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van e Bij beslui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de rationalisering van de verlofregeling type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de aanvraag van de vzw BOFAS tot vermindering van de bijdragen zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tank type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/01/2018 pub. 30/01/2018 numac 2018010253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site " Charbonnage Sainte-Eugénie » te Sambreville

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 30/01/2018 numac 2018030255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV06 - Veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.57 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.46 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.42 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.31 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.22 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.19 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.24 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.47 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.27 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018030150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.26 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010407 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0005: TDP NV -Alpha Charlie BVBA - Phinaïs BVBA/Réseau Eqso Op 23 januari 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautorite Volge

document

type document prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 21 april 201

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010358 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste Assistent type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010359 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, of via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Betrekking **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018010357 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. 1.****. Betrekkingen waarvoor het maximum aantal deelnemers aan de **** ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018200355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018200357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018200527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheercontroleurs bij de afdeling Beleid en Monitoring (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer : AFB17054 Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2018. Er is 1 laureaat. D(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018055499 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** heer ****, **** **** ****, **** **** ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2018 numac 2018200356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, Als
^