B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018030543 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 18 februari 2018, zijn machtiging verleend aan de heer **** **** **** **** ****, **** **** **** **** , geboren te **** (eerste(...) **** **** type wet prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018030544 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van type wet prom. 18/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 02/03/2018 numac 2018010907 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018201115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 02/03/2018 numac 2018030273 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2016 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018030461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote onderne type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen nr. 8 en nr. 25, evenals de afschaffing van buurtweg nr. 23 en voetweg nr. 47 opgenomen in de atlas van de buurtwegen van de voormalige gemeente L

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 02/03/2018 numac 2018010883 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobi

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018011075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Antonius HENDRIKS die woonplaats kiest bij Mr. Wim MERTENS Dit bes

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018201099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten. - Erratum Rechtzetting van het bericht van neerlegging betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst geregistreerd onder het nr. 143002/CO/140 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 dec De hier

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018011059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 wordt de heer Gert DROESSAERT met ingang van 1 januari 2018 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A2 met de titel Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018201103 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2017, dat in werking treedt op 31 maart 2018 's avonds, is de heer Waterschoot P., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018011062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018, in werking tredend op 31 augustus 2018 `s avonds, is de heer Possemiers L., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aan Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018200547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018200546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018201108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Selectiecoördinatoren (niveau A1) voor Brussel Openbaar AMBT. - Selectie-nummer : AFB18005 Solliciteren kan tot 19/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018201135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende bevorderingsselectie naar niveau C van Nederlandstalige administratieve assistenten (bijzonder gedeelte), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : BNG18029 De medewerkers die voldoen aan de deelneming(...) Sollicite type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018201146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Analist Energiesector (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18042 Solliciteren kan tot 19/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sel

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 02/03/2018 numac 2018011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 120
^