B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018011040 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 10 februari 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2017032157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. - Geestelijke Gezondheidszorg. - Interkabinettenwerkgroep. - Taskforce GGZ. - Hervorming van de GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken in toepassing van artikel 107 van de wet op de zieke Mis type wet prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018011203 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****(...) de heer **** type wet prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg betreffende de wederzijdse bijstand inzake civiele veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de instelling van een aanvullende ziektetoelage type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018030459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2017206536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018010250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van A.S.T.R.I.D.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018030571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « SOFIM VZW », te 3500 Hasselt type ministerieel besluit prom. 27/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018030570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « Sociale Dienst Roeselare V.Z.W. », te 8500 Roeselare type ministerieel besluit prom. 06/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018030580 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot de tijdelijke aanduiding van de heer Tanguy du Bus de Warnaffe om de functie van directeur-generaal van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp uit te oefen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018201113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018201139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het « Institut wallon de forma type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018201112 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018201138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 17 bij het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de schuldbemiddeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201202 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 februari 2018 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 9 februari 2018, zijn Teenesh type bericht prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018010897 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De provincie Luxemburg heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za type bericht prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030587 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba HUIS VAN DE GERECHTSDEURWAARDERS VAN HET GERECHTEL Dit be

document

type document prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018200992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 12 februari 2018, dat in werking tr worden type document prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 19 februari 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisc worden be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "bestuurder van vorkheftruck" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "residentiële elektrotechnisch installateur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basisonderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "instructeur fitness" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een waarnemend commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de Hogescholen en de Hogere Kunstscholen. - Uittreksel

erratum

type erratum prom. 07/01/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030565 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2146 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018011098 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2162 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 de In de graad van m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018200927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018, is de heer MEIRTE Gustaaf benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervangi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030561 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2145 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op In de graad van kolo

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018011171 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor de mandaten van voorzitter, griffiers, magistraat en schuldbemiddelaars van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en prot De

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018011043 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent Economie voor de Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent ****(...) 2. ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030592 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Yves BRUGGEMAN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Vo Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018011202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 wordt De Heer CAMPION Valentin met ingang van 1 september 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Bij besluit v type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030589 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt Mevrouw Sabine S.C.J. BRAES, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030590 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt Mevrouw Mireille V. FYENS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss type benoemingen prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030591 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt Mevrouw Stephanie COPPENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Bij koni

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018030518 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst inzake een internationaal Energieprogramma, en bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 . - Toetreding door de Verenigde Mexicaanse Staten Op 7 februari 2018 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buiten(...) De ne

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201203 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel medewekers (niveau A1) voor Actiris. - Selectienummer : ANB17033 Solliciteren kan tot 27/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201201 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sharepoint system engineers (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17265 Deze selectie werd afgesloten op 10/10/2017. Er zijn(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior forensische IT-specialisten (niveau A) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE17001 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2017. Er zijn geen(...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectcoördinators K.M.O.-observatorium (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG17294 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/20(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders K.B.O. (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17280 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2017. Er zijn 4 l(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige data-analisten strijd tegen economische fraude (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG17264 Deze selectie werd afgesloten op 13(...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige afdelingshoofden financiële en boekhoudkundige reglementeringen (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17090 Deze selectie werd(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior forensische IT-specialisten (niveau A) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer : ANE17002 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2017. Er is 1 laur(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2018201217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés - Deskundigen Sociale zekerheid (niveau A), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18002 Solliciteren kan tot 21 maart 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het se

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 07/03/2018 numac 2017032248 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse toezichthoudende autoriteit he Overe
^