B.S. Index van de publicaties van 8 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011143 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 is machtiging verleend aan de heer de ****, **** **** **** **** ****, geboren te **** op 10 (...) Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2017206712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersone type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioen Bij Koninklijk besluit van 14 januari 2018 wordt er met ingang van 1 september 2018 een einde gesteld aan de functie van de heer Bernard BROCHIER, Werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federal De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioen Bij Koninklijk besluit van 10 september 2017 wordt er met ingang van 1 mei 2018 een einde gesteld aan de functie van de heer Jean-Marie FLEMAL, Adviseur bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Ove De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht k type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones. - type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de voorzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 11/07/2017 pub. 08/03/2018 numac 2018030581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" en "relocatie van asielzoekers" type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018030588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd to type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018201209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van een instelling van klasse I, in toepassing van artikel 74 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van d De V type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij Koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Philippe MORTIER, geboren op 3 november 1956, met ingang van 1 januari 2018, aangeduid voor een periode van zes jaar, als houder van de management functie -1 " Een beroep type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2017206652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2017206561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de bekendmaking type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2017206719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium . - Aanvraag tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform in de zeegebieden onder d(...) In toepas type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018200630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2017206590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018201214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018201193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018010471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen e type ministerieel besluit prom. 27/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inza type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018201140 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 9 februari 2018 wordt het Rode Kruis van België gemachtigd om een legaat te aanvaarden, vermaakt door de heer Louis Hella, bij leven woonachtig te Wanze, rue Georges Smal 22. type ministerieel besluit prom. 27/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 waarbij de nodige machtiging wordt verleend aan de organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten en bindende oorsprongsinlichtingen en waarbij hun bevoegdheid bepa type ministerieel besluit prom. 06/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011153 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018010992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Grootschalige onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018030573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het Comité voor Kleinhandel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van Titel XI van Boek V, Deel II, van het Waals regelgevend Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, betreffende de residentiële en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen en tot be

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010259 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren Aan de federale aanbestedende overheden als bedoeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 3 april 201 Mevrou

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010934 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.409 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.380 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010935 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.737 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de Internationale Overeenkomst voor veilige containers In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene inte(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010933 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.404 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010936 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.3 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de Internationale Overeenkomst voor veilige containers In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene inte(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010937 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.310 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de Internationale Overeenkomst voor veilige containers In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene in(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010938 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.20 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de Internationale Overeenkomst voor veilige containers In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene int(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010931 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.386 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010929 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.366 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010932 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.392 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...)

document

type document prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018201181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 14 februari 2018, dat uitwerking h wordt de he type document prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling. - Veiligheidsofficier Bij beslissing van 19 januari 2018, van de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jambon, wordt de heer Philippe Smets, adviseur op de Stafdienst ICT, aangesteld als Veiligheidsofficier van de FOD Binnenlands

arrest

type arrest prom. 26/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011145 bron federale pensioendienst Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van de Federale Pensioendienst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010988 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2151 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoeming plaats op 26 d In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010993 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2152 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoemin In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011058 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2158 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoem In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011054 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2157 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "medische dienst" de volgende benoemingen plaats op 26 In de graad van k type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011053 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2156 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats op In de graad van g type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010987 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2150, van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011048 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2155 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoemin In de graad van k type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011003 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2154 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoeming plaats op 26 december 20 In de graad van k type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010984 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2147 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats o In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010985 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2148 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de luchtwapensystemen" de volgende be In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010986 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2149 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "luchtcontrole" de volgende benoeming plaats op 26 december 201 In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010998 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2153 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoeming plaats op 26 decemb In de graad van kolo

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/12/2017 pub. 08/03/2018 numac 2018201004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030598 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Bart A. VANWIJNSBERGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030593 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Dirk M.A. DEROEY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030594 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Dirk K.R. ARTEEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030596 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt mevrouw Rany ANCIA, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzi Bij koni

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 2018 type vergunning prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018010871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018030469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en slechtz

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018011120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van **** **** en **** voor de Rechterlijke orde 1. In de loop van het eerste semester van 2018, zal **** te **** een vergelijkende selectie voor we(...) 2. Vereist diploma op de ui type bericht van selor prom. -- pub. 08/03/2018 numac 2018201120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Sociale Zekerheid : Dossierbeheerders Personeel en Organisatie (m/v/x) - BNG18049 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren kan tot
^