B.S. Index van de publicaties van 19 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018011333 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 11 maart 2018, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011272 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de ziekenhuisdagen voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan woonzorgcentra type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot publicatie van de bijlagen I, II en IV van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018201335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de vereniging « Bureau Veritas ASBL » type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011201 bron brussels hoofdstedelijk gewest Wijzigingsbesluit van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2015 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de regionale kamer van beroep

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende benoeming van negen aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 19/03/2018 numac 2018030626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de vzw Flanders Make als strategisch onderzoekscentrum type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018030646 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0009: GIMV NV/HUMARES BELGIUM NV Op 12 maart 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een con Volgens

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018201313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 15 maart 2018, is de duur van de stage verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2018, van : - mevr. Bink A., - mevr. Celik A., - mevr. Daems S., - de heer Deca - mevr. Denissen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011347 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het Besluit van het Verenigd College van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/10/2017 pub. 19/03/2018 numac 2018011252 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erken

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018011351 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 maart 2018 heeft Jacques MORTELMANS de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van de Seychellen uit te oefenen, met als consulair ressort het Waals en Brussels Gewest.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018011326 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel Ingenieurs (niveau A) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17336 Solliciteren kan tot 3 april 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Na de selec type bericht van selor prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018201370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A , voor de Federale pensioendienst o Opleidingscoördinator (m/v/x) - BNG18064 o Service desk teamlead (m/v/x) - BNG18065 o Ingenieur netwerken (m/v/x) - BNG180(...) De medewerkers d type bericht van selor prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018201344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor FAMIFED. - Attachés marketing Vlaanderen (m/v/x) - BNG18061 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun person(...) Solliciter type bericht van selor prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018201345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor FAMIFED. - Teamchefs (m/v/x) - BNG18050. - Attachés projecten en processen (m/v/x) - BNG18051 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Solliciter

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/03/2018 numac 2018055503 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** heer ****, **** **** ****, **** ****
^