B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot oprichting van Sciensano type wet prom. 18/10/2017 pub. 21/03/2018 numac 2018011328 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. - Duitse vertaling type wet prom. 06/07/2017 pub. 21/03/2018 numac 2018011332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Wijziging van de vergunningsvoorwaarden van de kernreactoren van Doel en Tihange in het kader van de inwerkingstelling van de filtered containment venting systems, in toepassing van art Bij type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 7 mei 2017 tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018030633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018030634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte type ministerieel besluit prom. 12/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018201386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018030631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018030632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018030627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 06/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011323 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector in type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2018, en van het bedrag voor de maatregel eindejaarspremie en managementondersteuni

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018070017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018070015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2018 type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018070016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende classificatie van de gemeenten ter uitvoering van artikel L 1121-3, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018070018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden naar gelang van de op 1 januari 2018 vastgelegde bevolkingscijfers

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201266 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 januari 2018 in zake Philippe Cohnen tegen het Waalse Gewest en de stad Luik, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 januar « 1. I type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018030677 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De LANDBOUWVENNOOTSCHAP LV VAN SINAY, Godelieve DELEENER, Dit bes type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201351 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 januari 2018 in zake Maria Cimpoes tegen de bvba « High Security », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, he « 1. type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201269 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 januari 2018, heeft de stichtin Die zaa type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201265 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 februari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 februari 2018, is beroep tot ve Die za type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018030667 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba PLAYRIGHT, Paul POELMANS en Christiaan PEETERS die Dit bes type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018030675 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv NINIA die woonplaats kiest bij Mrs. Philip PEERENS e Deze za type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018011204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Leefmilieu Brussel . - De Brusselse Dierentuincommissie (Brusselse Raad voor Dierenwelzijn). - Oproep tot kandidaatstelling De Dierentuincommissie geeft advies in de gevallen zoals bedoeld in de artikelen 3bis type bericht prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201352 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 januari 2018 in zake de nv « Ismanara » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, heef « 1.

document

type document prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 13 maart 2018, dat uitwer wordt mevr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018011267 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Benoeming Bij Koninklijk besluit van 4 maart 2018 wordt Mevr. Laura FERNANDEZ CABALLERO, geboren op 4 juli 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 15 december 2017 in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018011379 bron gewestelijk agentschap voor netheid « net brussel » Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van expert , voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het na(...) In het Belgi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201353 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 240.501 van 22 januari 2018 in zake Liliane Henderickx en Dominique Servais tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de nv « Standard de Liège » « I

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018011303 bron belgocontrol **** organiseert een vergelijkend **** voor aspirant-**** , ten behoeve van de afdeling **** (**** **** ****) van het directoraat-generaal operaties, in de torens van **** ((...) Het examen zal georganiseerd ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201387 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Netwerk- en veiligheidsanalisten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17290 Deze selectie werd afgesloten op 12/03/2018. Er is 1 laureaat. De lijst(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201388 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Systeemanalisten (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17291 Deze selectie werd afgesloten op 13/03/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 21/03/2018 numac 2018201416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Data-Analyste (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectie-nummer : AFG17187 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd (...) Deze lijst is 4 ja
^