B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2014 pub. 22/03/2018 numac 2014015238 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (2) (3) type wet prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011343 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 11 maart 2018 is machtiging verleend aan ***** der ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij **** type wet prom. 18/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011418 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijzigingen van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen en aan het Gerechtelijk Wetboek inzake de sociale verkiezingen voor bepaalde organen van sociale dialoog van de Belgische type wet prom. 26/10/2015 pub. 22/03/2018 numac 2018011173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018030653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt de heer Patrice DEGOBERT aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone HAUTS PAYS voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030654 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de inwerkingstelling van artikel 128, 3°, 4°, 8° en 11°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030630 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011306 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Vrieselhof en de toekenning van de ontheffing van de verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011305 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Torfbroek en de toekenning van de ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 19/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011361 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018 wordt een subsidie van 130.000,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het b(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van verschillende organen van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

decreet

type decreet prom. 26/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018201253 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen type decreet prom. 19/07/2017 pub. 22/03/2018 numac 2018011289 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering type decreet prom. 22/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap om de "gendertest" toegankelijk te maken voor het Parlement type decreet prom. 22/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011359 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties

bericht

type bericht prom. 12/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatieli type bericht prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011400 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht. - Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994 . - Bekrachtiging door Montenegro Op 22 februari 2018 wer(...) De ne type bericht prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011384 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba Sleutelbeen c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze za type bericht prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011387 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze za type bericht prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011390 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Didier CREMER heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za type bericht prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011389 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De provincie Namen heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze za type bericht prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018011388 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De publiekrechtelijke vennootschap BPOST heeft de nietigve Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal attesten van toelating tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergeneeskunde die voor elke universiteit zullen worden uitgereikt in het academiejaar 2017-201

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, is mevrouw DULIEU Véronique benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer BASSI Paolo wiens m

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030670 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/892 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de diensten voor inclusieve vrijetijdsbesteding dat uitvoering geeft aan afdeling 7 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 me type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030673 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/891 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor activiteiten van maatschappelijk belang, waarbij afdeling 5 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018030641 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Directeur Ondersteuningsdiensten voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref BruFOP02) Er is een betrekking van Directeur (rang A3) b(...) De intrar type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018030661 bron raad van state Vacature Eerlang zal een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn. Overeenkomstig de artikelen 70,

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 6 maart 2018 werd de heer VAN HECKE Philippe, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018201394 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Inkoop managers (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18002 Solliciteren kan tot 19/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, (...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 22/03/2018 numac 2018201447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten internationale relaties (niveau A1), voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG17232 Deze selectie werd (...) Er zijn 6
^