B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011489 bron nationale bank van belgie Beslissing tot in evenwicht brengen van tarieven in toepassing van artikel 504 Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 20 maart 2018 genomen op grond van artike Deze o

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende urgentverklaring van de onteigening waartoe machtiging werd verleend in het koninklijk besluit van 18 september 2017 houdende machtiging tot onteigening van percelen te Havinnes met het oog op de uitvoering van werkzaamheden me type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018030687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en tot regeling van haar werking type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018030658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 wordt aan de heer Herman SLEEBUS, attaché bij de Belgische Mededingingsautoriteit, met ingang van 1 maart 2018, eervol ontslag uit zijn functies verleend en word De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018030657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 januari 2018 wordt de heer Peter SLOCK, via federale mobiliteit, overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018010584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Hernieuwing van de erkenning van een keuringsinstelling overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011452 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een herinneringsmedaille voor de opdrachten of operaties met betrekking tot de operationele verdediging van het grondgebied type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de werking van de Commissie Tegem type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van : 1° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad Bij ministerieel besluit van 12 maart 2018 wordt het mandaat van de heer Etienne ALLAERT als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige kamer van d Dit bes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018070019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van de domaniale natuurreservaten "Hautes-Fagnes" te Membach , Elsenborn, Nidrum en Weywertz (Bütgenbach), Eupen, Jalhay, Xhoffraix (Malmedy), Raeren, Ovifat en

decreet

type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201406 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201407 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel D.VII.26 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief type omzendbrief prom. 07/12/2017 pub. 28/03/2018 numac 2018011325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011533 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0010 : SPIE BELGIUM S.A. - SYSTEMAT BELUX S.A. Op 22 maart 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmeldi Volgens type bericht prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011512 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hilde OP DE BEECK die woonplaats kiest bij Mr. Jeroen De C Deze za type bericht prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011510 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Freddy Luyckx die woonplaats kiest bij Mr. Thomas Bienstma Het bes type bericht prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011534 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0011 : TELENET GROUP BVBA - TELELINQ NV Op 22 maart 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van Volgens

document

type document prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201456 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heren Piérard J.-F., notaris ter standplaats Marche-en-Famenne, Dumoulin V., notaris ter standpl(...) type document prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 januari 2018, heeft de heer Ceuppens P., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie Nederlands

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018030659 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 wordt Mevr. Wendy SCHELFAUT, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018011518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 m -Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 mars 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt mevrouw OUAMARI, Fatima tot lid van het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van mevrouw Els DE CLERCQ, overleden De betrokken org De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, dat in werking treedt op 31 maart 2018 's avonds, is mevr. Seron A., rechter in de Franstalige politierechtbank te Brussel, in ruste gesteld. Het is haar vergund de titel van haar amb Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/02/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201418 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201382 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201577 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bioingenieurs hoofdbestuur (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : AFG17263 Deze selectie werd afgesloten op 9/02(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018201419 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers overheidsopdrachten (niveau B), voor SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Selectienummer : AFW18003 Solliciteren kan tot 18/04/2018 via www.selor.be De(...) Geef het

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 28/03/2018 numac 2018055504 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** **** te
^