B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type wet prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011372 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Deelnemingsregels van de Lotto Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2017206995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 29/03/2018 numac 2018011413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011485 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011501 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 29/03/2018 numac 2018011441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 56 tot bevordering van het gebruik van giraal geld. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018201285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de monsterneming en analyse op bouwproducten in het kader van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmonis type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011371 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2017206908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vormings- en tewerkstellingsini type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011499 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2018 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018201461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter en 62bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 1 december type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018030347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018030628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 03/05/2017 pub. 29/03/2018 numac 2018010770 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 betreffende de overeenkomst voor alternerende opleiding type ministerieel besluit prom. 26/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018030695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 29/03/2018 numac 2018011487 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de Techni type ministerieel besluit prom. 24/10/2014 pub. 29/03/2018 numac 2018011349 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende samenstelling van het Basisoverlegcomité van het Belgisch Staatsblad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de hoogte van de premie en de uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een zero-emissiepremie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, houdende een beperking van het op ondernemings- of vestigingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare energie ontstane kosten vo

document

type document prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011491 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Twee assistenten voor de financiële dossiers - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Financieel Beheer (ref. 2018/FIN_fr/teamlea(...) Er zi type document prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018201631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een adviseur generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, wordt met ingang va De heer

erratum

type erratum prom. 15/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011479 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018201383 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio West-Vlaanderen : Brugge, Ruiselede en Ieper (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18073 Solliciteren kan tot 12 april 2018 via www.selor(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018201622 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (niveau A2), voor het FAGG. - Selectienummer : AFG17006 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2017. Er zijn 17 laureaten. D(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018201598 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : MFG18022 Solliciteren kan tot 18/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018201579 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Administratief deskundigen VOB gewestelijke kantoren (m/v/x) (BNG18073) De medew(...) Solliciteren kan tot 1 type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018201578 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Administratief deskundigen VOB (m/v/x) (BNG18072) De medewerkers die voldoen aan(...) Solliciteren kan tot 1 type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Kempen : Turnhout, Hoogstraten, Wortel et Merksplas (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18069 Solliciteren kan tot 12 april 2018 via w(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011524 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Centrum : Vorst en Sint-Gillis (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18070 Solliciteren kan tot 12 april 2018 via www.selor.be De ged(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018201563 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouder controllers (niveau B) voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18001 Solliciteren kan tot 12/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011526 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Oost-Vlaanderen : Gent, Oudenaarde en Dendermonde (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18072 Solliciteren kan tot 12 april 2018 via www(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 29/03/2018 numac 2018011525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten regio Antwerpen : Antwerpen, Mechelen en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18071 Solliciteren kan tot 12 april 2018 via www.selor.(...) De gedeta
^