B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers type wet prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011576 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011535 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt Mevr. Caroline VAN PELT bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervo Overeen type koninklijk besluit prom. 28/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011469 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van mondhygiënist type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011609 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige vestigingscommissies bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201459 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt Mevr. MEESTERS Hilde, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij v Overee type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018201565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018201572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017207004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het onderhoud van de werkkledij type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017206112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2017041012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de indexatie van de lonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 285, baanvak "Y Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy", gelegen te Engis, ter hoogte van de kilometerpaal 5.958 type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011495 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 285, baanvak "Y Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy", gelegen te Engis, ter hoogte van de kilometerpaal 9.825 type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 271 Y Général Leman - Flémalle Espérance, gelegen te Jemeppe-sur-Meuse, ter hoogte van de kilometerpaal 1.540 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beeindiging aanstelling. - Franstalige vertrouwenspersoon integriteit Bij ministerieel besluit van 23 maart 2018 wordt de aanstelling van Mevr. Emilie BOIGELOT als vertrouwenspersoon integriteit bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Het bes type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen. - EB-2017-0027-A Bij het ministerieel besluit van 23 maart 2018 wordt aan de nv Northwester 2, Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, een vergunning toegekend voor de aanleg van é(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de notificatie van de beslissingen van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018030684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design & development als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018030679 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan het ondersteuningsnetwerk kinderopvang

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201471 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 maart 2018, heeft de « Ordre de Die za type bericht prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011620 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Bericht betreffende de indexering van de vergoedingen verschuldigd door instellingen die onderricht verstrekken overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die Het

arrest

type arrest prom. 14/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011419 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot ontbinding van de dienst International Exchange of Information

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011442 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 68, type beschikking prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011444 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : "Het Zoniënwoud met bosranden en Betreft type beschikking prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011443 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : "Het Zoniënwoud met bosranden en Betreft

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, worden hernieuwd voor ee - Mevr.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018030672 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1481 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de diensten voor gezinsopvang, tot uitvoering van afdeling 3 van hoofdstuk 6 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011537 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van coördinator **** en **** voor de rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : **** **** en ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011538 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** en **** - niveau ****1 voor de hoven en rechtbanken (**** ****17279). Deze selectie werd afgesloten op 22/03/2018.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018030597 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Christian J.S.L. COLLIN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018030665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel - Benoeming Niveau D Bij beslissing van de raad van bestuur van 24 november 2017 wordt mevr. Sabine MANGIN vast benoemd via werving in(...) Een beroep tot nietigv

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011536 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Veertiende lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13 type lijst prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201635 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B), voor de Openbare instellingen van sociale zekerheid. - Selectienummer : AFG18041 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201651 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés logistiek en aankopen (niveau A), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : AFG17303 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/20(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbehandelaars (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18023 Solliciteren kan tot 18/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B), voor de Openbare instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG18047 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige P&O Deskundigen Projecten & Budget (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18019 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienum type bericht van selor prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018201652 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige woordvoerders (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : AFG17259 Deze selectie werd afgesloten op 25/01/2018. Er(...) De lijst is

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018090303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2018, 106.37 punten bedraagt, tegenover De gezo

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 30/03/2018 numac 2018011532 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op
^