B.S. Index van de publicaties van 4 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 18/10/2017 pub. 04/04/2018 numac 2018030702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. - Duitse vertaling. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011455 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733 type koninklijk besluit prom. 31/10/2017 pub. 04/04/2018 numac 2018030703 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 57 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde wat goederenvervoerdiensten en ermee samenhangende diensten betreft. - Duit type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018030708 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Islamitische eredienst. - Bilzen. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018 wordt een wedde ten laste van de Schatkist aan een plaats van imam eerste in ran type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018030693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dossier 235/8 0881. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt een wegvergunning Index 235/80875 wordt verleend voor de volledige vernieuwing van de bovengrondse elektrische verbinding 2x150k type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018030686 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dossier 235/8 0882. - Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, voor de aanleg van een bovengro type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011530 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Beheerscomité van de zeevarenden type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018030663 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018030726 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011600 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201546 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 28 februari 2018 wordt de maatschappij "Aviaflex" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 28 februari 2018 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthave 1. administratiev type ministerieel besluit prom. 06/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011610 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011679 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de pers type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011680 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de pers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in pesticiden type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018201628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen.

decreet

type decreet prom. 23/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011594 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de ****

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201653 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 februari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 februari 2018, is beroep tot ve Die zaa type bericht prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201655 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 februari 2018 in zake Kurt Ceulemans tegen de nv « Impala Benelux », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 februari 2018, « 1.

document

type document prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 15 maart 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden type document prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018011621 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 23 mars 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. François Violaine wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 maart 2018, in de betrekking van Attaché i Over

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018011564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018, akte nr. 2018/010412, gelezen worden als : Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2017 wordt de heer VANDENPLAS Jan Hugo met ingang van 1 febr Beroep tot

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201276 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2017 van 14 december 2017 Rolnummers 6430, 6436, 6437 en 6438 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Florennes-Walcourt e Het Gron

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2017/1121 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse G type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2017/1120 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201657 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten van 20 februari 2018 respectievelijk in zake Daniel Ceausu en de vennootschap naar Roemeens recht « Beautrans VBR », in zake Lodewijk Peters en de nv « A « S

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018201340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 238.454 van 8 juni 2017 in de zaak 204.000/VI-19.526 heeft de Raad van State het volgende besloten : 1. De Raad van State vernietigt het besluit van de minister van Werk van 12 januari 2012 tot va 2. Dit arr

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 04/04/2018 numac 2018011619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 111
^