B.S. Index van de publicaties van 18 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018030719 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 10 februari 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij **** type wet prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018030720 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 25 december 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****-****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en **** **** type wet prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Duitse ver

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018040118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt De heer Cédric VAN DER ESSEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van Overee type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018040068 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overhei type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 januari 2018 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 januari 2018, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- (...) I. Regeling voor werkn type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018040107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Ri type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018091304 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018030803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018011591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018030800 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201780 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201696 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van relevante tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen

decreet

type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van be type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201699 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele bel type decreet prom. 29/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201873 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van artikel L4145-12 en tot wijziging van artikel L4145-20 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wat betreft de lokale verkiezingen type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201702 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201697 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 type decreet prom. 26/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 1 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018040032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018040110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijsten van de vestigingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die in aanmerking komen voor de gedifferentieerde omkadering alsook de klasse waartoe ze behoren met toe

erratum

type erratum prom. 28/04/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018201905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot vaststelling van Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018030788 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt de heer Gauthier COCLE, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van het Franse taalkader, met ingang van 15 j Overee

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018201385 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de bouwsector type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/02/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201693 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie in 2018 en 2019 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201695 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en tot voordracht van type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/11/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018200574 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de start- en stagebonus type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/11/2017 pub. 18/04/2018 numac 2018200684 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018011483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt de heer Kristof MAES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 juli 2017. type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018011482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt Mevrouw Kim SCHILDERMANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 augustus 2017. type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018040104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt de heer Thomas VANSTRAELEN, statutair attaché -klasse A1, in het kader van federale mobiliteit overgeplaatst van de Federale Overheidsdienst Justitie Overe

erkenning

type erkenning prom. 09/04/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018040075 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten en tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018030808 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 01/09/2015, van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming DEBODE MARC gelegen, Winkelsestraat 234, te 8860 LENDELEDE geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registra Bij besli

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200467 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap "VHS Bildungsinstitut VoG type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200456 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap "Alteo VoG" voorwaar type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200466 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap " Natagora/BNVS " vo type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200465 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap " Miteinander Teilen VoG type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200464 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap " Landfrauenverband VoG & type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200463 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap " Ländliche Gilden " type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200462 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap "KAP VoG" voorwaarde type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200460 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap " Die Lupe VoG " goe type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200459 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap "AVES-Ostkantone VoG" type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200458 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap "Die Eiche VoG" voor type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200457 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap " Zeitkreis VoG " go type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018200461 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 wordt het globale concept 2018-2021 van de instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap "Frauenliga VoG" goe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Financiën BFG17017 Administratief ondersteuner (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter (SCC). Er zijn 5 laureaten. BF(...) Er zijn 5 laureaten. BFG170 type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Financiën BNG17017 Administratief ondersteuners (m/v/x) voor de Diensten van de Voorzitter (SCC). Er zijn 5 laureaten.(...) BNG17018 Deskundigen Invo type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve medewerker (niveau B), voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18004 Solliciteren kan tot 2/05/2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201947 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten van de directeur voor de gesloten centra te Steenokkerzeel (niveau A), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18014 Deze selectie werd afgesloten op 16(...) Er zijn g type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201949 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - Consultants OCAD (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18014 Deze selectie werd afgesloten op 27/03/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) Er werd ook een type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Duitstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Financiën BDG17010 Teamchef (m/v/x) voor de Stafdienst Logistiek. Er is 1 laureaat. BDG17015 Dossierbeheerder/ Fiscaal c(...) Er is 1 laureaat. BDG17024 type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201918 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor overgang en proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graad van fiscaal deskundige , voor de FOD Financiën(...) BNG18088 Fiscaal deskundige - Algemene Administ(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en vervoer (Beliris). - Selectienummer : ANG18032 Solliciteren kan tot 2/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economen Duurzame Economie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18013 Deze selectie werd afgesloten op 30/03/2018. Er zijn 4 la(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018030814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen Expertise (m/v/x) (niveau A) voor de penitentiaire inrichtingen van de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17310 Deze selectie werd afgesloten op 15 februar(...) Er zijn 12 laurea type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201914 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW Verantwoordelijken voor betalingsbureau (Moeskroen en Bergen) (m/v/x) (BFG18030). Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd (...) De lijst van laureaten is o type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG17335 Deze selectie werd afgesloten op 27/03/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2018 numac 2018201950 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - projectmedewerkers crisistools (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18023 Deze selectie werd afgesloten op 12/04/2018. Er is 1 laureaat.
^