B.S. Index van de publicaties van 19 april 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende experimenten met geautomatiseerde voertuigen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018030835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018030834 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018 wordt De heer Erwin VAN HIRTUM, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018200264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een opleidingspremie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018200369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018011691 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat heden in werking treedt, is aan de heer Piron, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van notaris ter standplaats Charleroi . Bij m(...) Mevr. Bachy, H., is aangesteld als geassoc type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018011687 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018, - is de heer Stas, E., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg ontlast, op zijn verzoek, uit zijn functie van plaatsvervangend lid in de jury belast met het - is de he type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011654 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011653 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018201341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 september 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte-(...) I. Regeling voor werkn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 11/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011703 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2017 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de aanvragen tot kwijtschelding van de leningsschuld van de energiehuizen, voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot bepaling van de eindtermen op het einde van de eerste graad van het secundair onderwijs betreffende de moderne talen, de minimale competenties inz type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040090 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend type decreet prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040091 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het daarbij type decreet prom. 22/02/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040111 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 663. - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes 2018 en 2019

document

type document prom. 29/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Raadpleging : Ontwerp van milieuovereenkomst inzake uitgebreide verantwoordelijkheid van producenten van fotovoltaïsche panelen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1996 tot vaststelling van de nadere regels voor de controle op de wegens ziekte of gebrekkigheid afwezige personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gelijkwaardigheid tussen sommige getuigschriften van de "Ecole à programmes" van de Franse Gemeenschap van België in Casablanca en sommige getuigschriften van het onderwijs georga type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018011688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen Bij beschikking van 2 maart 2018 werd de heer Raynal, J.-P., door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen aangewezen om, vanaf 1 april 2018, het ambt van plaatsv Nederlands type beschikking prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018201958 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Gent. - Beschikkingen Bij beschikkingen van 18 december 2013, 24 januari 2017 en 16 april 2018 werd de heer Etienne JACOB, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Gent, door de Eerste Voorzitter van dit

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018030832 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat in werking treedt op 30 april 2018 `s avonds, is aan Mevr. Lenoir Ch., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Charlero Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018030818 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, is de heer Verhaest, H., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklij

erkenning

type erkenning prom. 06/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040100 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018201908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (niveau A3), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG17339 Deze selectie werd afgesloten op 6/04/2018. Er is 1 laure(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018201909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Project Managers (niveau A2), voor de FOD BOSA - DG Persopoint. - Selectienummer : ANG18013 Deze selectie werd afgesloten op 29/03/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is (...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/04/2018 numac 2018201910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-verantwoordelijken (niveau A1), voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer: ANG17087 Deze selectie werd afgesloten op 10/04/2018. Er zijn 2 la(...) De lijst is
^