B.S. Index van de publicaties van 24 april 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030839 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018040047 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2216 van 28 januari 2018, wordt luitenant S. Bairiot definitief op pensioen gesteld op 1 februari 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018040043 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2215 van 28 januari 2018, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen M. Wittevrongel op pensioen gesteld op 1 maart 2018 in toepassing van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018040108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018 wordt mevrouw Martine AMAND, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018030861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt het mandaat van de heer Jean-Pierre DONEUX, als korpschef van de lokale politie van de politiezone MEUSE-HESBAYE, met ingang van 29 apr type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030838 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van compliance

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030862 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van verzending en het formaat onder hetwelke de kiezerslijst verzonden wordt aan de Regering door de gemeenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030863 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018030864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. - Opheffing van de verplichting da

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018040074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordeni

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201976 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 februari 2018 in zake de nv « Resa » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2018, heeft de R « Sc type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018030806 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba Société de l'industrie Musicale - Muziekindustrie Dit b type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201977 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 maart 2018, heeft Philippe Renier Die zaa type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201981 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart 2018, is beroep tot verni Die zaa type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018202003 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 februari 2018 in zake de BVBA « Ahtco » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2018, heeft d « Sc type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018202004 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 maart 2018, heeft de gemeente Sint- Die zaa type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018030807 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat c.s. Dit bes type bericht prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018030867 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA TUINBEDRIJF VAN HISSENHOVEN, die woonplaats kiest Dit bes

document

type document prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201934 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij besluit van de directeur-generaal van 26 maart 2018 dat in werking treedt vanaf de dag na die van de bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, worden mevr. Julie Darimont en mevr. Sarah Georges, attachés, aange

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018040133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs en andere reglementaire bepalingen betreffende de uitvoering van nieuwe kwalificatieprofielen op 1 september 2017

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018011726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toe

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201973 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 240.689 van 8 februari 2018 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Andenne tegen de Belgische Staat, tussenkomende partij : de s « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201975 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 februari 2018 in zake de vzw « Partena » tegen de bvba « Lubana Consulting & Management-Lawfirm » en Jimmy Lubana Mangwan, waarvan de expeditie t « Sche

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018011683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 31/08/2017 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd METROPOLE GROUP B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorie(...) De registratie draagt het nummer

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018201862 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2018 van 1 februari 2018 Rolnummers 6448, 6449 en 6520 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 479 tot 482bis van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2018 numac 2018202036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau A), voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA). - Selectienummer : ANG18002 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 2
^