B.S. Index van de publicaties van 26 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018030866 bron europese centrale bank Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen evenals splitsingen van kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het sta type wet prom. 05/03/2002 pub. 26/04/2018 numac 2018040127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 bettreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de le type wet prom. 20/01/2017 pub. 26/04/2018 numac 2018010192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, gedaan te Brussel op 26 juni 2012 (2) type wet prom. 29/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011746 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018 wordt op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 juni 2018 aan Mevr. Christine SOMERHAUSEN adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlands(...) Ze type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan de heer FOULON Pierre op het einde van de maand september 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belangh type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018201291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan de heer VAN LAECKE Eric op het einde van de maand augustus 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018040081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018, wordt met ingang van 7 maart 2018, Meneer Arnaud VANWELSENAERE benoemd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Stafdirectie ICT van de Federale Overheidsdienst Binnenlands type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018200673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 Wordt benoemd: Officier in de Kroonorde: De heer Serge LEFEBVRE Rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Henegouwen Hij Bij hetzelfde koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan mevrouw DOLFEYN Martine op het einde van de maand augustus 2018, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan de heer DEFOORT Donald op het einde van de maand augustus 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan de heer VAN OVERSTRAETEN Edouard op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan de heer SAMOY Rik, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen a Belangh type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011595 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65quater van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt aan de heer GIJSEN Robert op het einde van de maand september 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belangh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011778 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4216 Bij ministerieel besluit van 20 april 2018, wordt een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Fluxys Belgium voor de aanleg van een nieuwe aard Betrokken type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördinato type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördinato

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011762 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 333/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de onroerende voorheffing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018040041 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de directie "onafhankelijke diensten" bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018040042 bron brussels hoofdstedelijk gewest Wijzigingsbesluit van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2015 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011791 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 wordt mevrouw BOUMRAYA Jasmine met ingang van 28 december 2017 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Brusselse Hoofds Bij besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018040069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018030844 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederl(...) 1. Amélie Van Belleg

document

type document prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011648 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Ontslag. - Vervangingen De heer Samy SIDIS, lid van de raad van bestuur, aangesteld door het Parlement van de Franse Gemeenschap, heeft zijn ontslag ingediend als effectief lid op 30 oktober 2017. De heer Abdoul DIALLO, plaatsvervanger, wordt ef In zijn type document prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018030887 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij besluit van de voorzitter van het directiecomité van 14 december 2017 wordt Mevr. BURY Vanessa, Adviseur generaal adjunct Regionale Directie Noord A4, aangewezen in de Het beroep to type document prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 5 en 6 juni, in de provinci

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is mevrouw DHONDT Anouk benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer VANTILT Roger type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is mevrouw VANHOUT Tanja benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Rik SAMOY De De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018202062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : o arrondissement Antwerpen : 25 o arrondissement Limburg : 11 Rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van k Rechter in hande type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Robert GIJSEN D De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van mevrouw Martine DOLFEYN type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018030842 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - **** ****- en ****. - Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het(...) Het examen inzake **** type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011769 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van vrouwelijk Franstalig lid van de lokale politie voor het Controleorgaan op de politionele informatie Aangezien één van de leden van het Controleorgaan voor de politionele informatie haar ontslag heeft i Samen type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Edouard VAN OVERSTRAET De b type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Pierre FOULON De betrokken organisati De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Donald DEFOORT De betrokken organisaties worde De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Eric V De b

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011771 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 241.197 van de Raad van State van 30 maart 2018 vernietigt het koninklijk besluit van 3 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018011768 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 19 april 2018 hebben H.E. de heer Karsten Vagn Nielsen, Mevr. Jeraldine Ebil Tudong, Mevr. Joy-Ann Skinner, de heer Vu Anh Quang en de heer Justin Hugh Brown de eer gehad a H.E. werd

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 19 maart 2018 werd mevrouw DOLFEYN Martine, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen d type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018201307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 27 februari 2018 werd de heer VAN OVERSTRAETEN Edouard, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevro

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018202139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijk Assistenten (niveau B) voor BruOA. - Selectienummer : ANB18002 Deze selectie werd afgesloten op 17/04/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 26/04/2018 numac 2018055505 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren te Alvorens
^