B.S. Index van de publicaties van 27 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018030860 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, ****(...) de genaamde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017014362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakko type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018011681 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt mevrouw Stéphanie DESCAMPS, met ingang van 1 april 2018, bevorderd tot Attaché A2 door verhoging naar de hogere klasse, op het Franstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volks Bij k type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018040067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011753 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017040995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011770 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202100 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Loix A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Doornik Het is hem vergund type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017014358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017031885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2017 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017032031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017014383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017040994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de b type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017032073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017040991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitk type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017040992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de tussenkomst in d type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017014361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018011660 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 25 maart 2018 wordt Mevr. Aurélia SOMER, geboren op 12 juli 1962, bevorderd met ingang van 1 april 2018 door verhoging naar de hogere klasse A3 in de titel van Adviseur, op het Franse taalkader, bij de Fede type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2017041015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 apr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018030813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4221 Bij ministerieel besluit van 12 april 2018 wordt een vervoersvergunning voor vervoer van zuurstof door middel van leidingen verleend aan nv Air Liquide Industries Belgium voor de aanleg e type ministerieel besluit prom. 20/03/2017 pub. 27/04/2018 numac 2018030858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 06/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030816 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018201956 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 maart 2018 dat uitwerking heeft op 1 maart 2018, wordt de "Université de Liège", gelegen place du 20 Août, 7 te 4000 Luik, als opleidingsinstelling erkend voor de opleiding van veiligheidsadvis Bij ministeri

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018011763 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de a Eenmalige af

document

type document prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018040079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminaties en racisme De heer Michael CERULUS, effectief lid van de raad van bestuur en de heer Arnaud STAS, zijn plaatsvervanger, aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Parle In zij

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016 type beschikking prom. 19/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011722 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en ertoe strekkende de directe democratie te versterken door afschaffing van de lijst van de opvolgers voor de gewestverkiezingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018030873 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attache-jurist voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en bij het College van het openbaar ministerie : 1 . Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich (...) De kandidaturen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018011752 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Federaal Planbureau. - Aanwerving van een Adviseur bij het Plan , verantwoordelijke van de Algemene Directie (Referentie: ****/2018/02) Het Federaal **** (****) werft een lid aan van de **** **** in de graad van Adviseur bij het(...) De benoem

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is de heer Stassen H., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, dat uitwerking heeft op 31 januari 2018 's avonds, is aan de heer Otte L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boom. Het is Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202102 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 april 2018, die in werking treden op 1 mei 2018, zijn benoemd tot vrederechter, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging : - van het - van het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/02/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de directie en van de leden van de sociale dienst van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 juni 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 mei 2007 over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/02/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 april 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de jaarlijkse forfaitaire subsidies die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2018

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018030804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 april 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018030754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 april 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « De Vrienden van Zuster Emmanuelle » te Brussel om van 1 type vergunning prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018030712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 april 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202211 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ombudsmannen , voor de Ombudsdienst voor de Energie. - Selectienummer : ANE18003 Solliciteren kan tot 11 mei 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202210 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Ombudsmannen , voor de Ombudsdienst voor de Energie. - Selectienummer : AFE18002 Solliciteren kan tot 11 mei 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202208 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Systeem beheerders (niveau B), voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG17252 Solliciteren kan tot 17/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Burgelijke ingenieur (niveau A1), voor BIPT. - Selectienummer : AFE18003 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202202 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Servicedesk medewerkers aankoopplatform (niveau B), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18075 Solliciteren kan tot 11/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202191 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18083 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18088 Solliciteren kan tot 21/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers/Dossierbeheerders (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18001 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202188 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1), voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : ANG18080 Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer i type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2018 numac 2018202215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmedewerkers digitalisering (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17255 Deze selectie werd afgesloten op 20/02/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is(...)
^