B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011777 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij **** type wet prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018201866 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2018 van 7 februari 2018 Rolnummer 6670 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 25, type wet prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018040114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen type wet prom. 18/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011394 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht type wet prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018030869 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 april 2018 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011855 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een lid van de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011860 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 28/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011578 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de voorzitter en van een lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en tot benoeming van de voorzitter en van een lid van de raad van bestuur van de "Federale Partic type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt aan de heer CAVALLERI Joseph op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011830 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 18/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011887 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 24/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011796 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 108, baanvak Haine-Saint-Pierre - Binche, gelegen te Binche, ter hoogte van de kilometerpaal 20.730

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030745 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030744 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaand aan de behandeling van beperkte duur, en van de modaliteiten van aanplakking en van

decreet

type decreet prom. 19/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011787 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 januari 2018 tot vaststelling van de competenties en de kennis vereist in aardrijkskunde op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling en de eindcom type decreet prom. 08/03/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011775 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit type decreet prom. 19/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011788 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende specifieke financiering van het kunstonderzoek type decreet prom. 18/01/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018030435 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van een afwijking beperkt tot de leerwijzen omschreven in de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011800 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-06-C genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011797 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-03-S genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011882 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marcel OOSTERLINCK, Robert VAN NIMMEN en Robin RADEMAKER d Het bes type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011799 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-05-S genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011801 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-07-C genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011798 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-04-S genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011803 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-09-C genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege type bericht prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018011802 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal heeft op 19 april 2018 beslissing D-2018-08-C genomen betreffende de administratieve afhandeling van een geschil over de prestatierege

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011879 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en in de tandheelkunde voor het academiejaar 2018-2019

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018201772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, is de heer DUCARME Jerôme benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer SEMAL Alain

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Joseph CAVAL De b

lijst

type lijst prom. 23/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011828 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 10 april 2018 werd de heer VAN dEN STEEN Jean-Paul, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzit type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018202329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Luik. - Beschikking Bij beschikking van 20 februari 2018 werd de heer André LEFEBVRE, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, Arrondissement Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aan type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018202165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 10 april 2018 werd de heer JACQUES Paul, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter van dez

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018200697 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2018 van 1 februari 2018 Rolnummer 6756 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut, ingesteld door Alph Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018202293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen internationale relaties (niveau B), voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG17322 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2018. Er zijn 10 laureate(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018202305 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17279 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) Er werd ook een

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 02/05/2018 numac 2018092404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2018
^