B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/02/2003 pub. 04/05/2018 numac 2018030900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1974. - Duitse vertaling type wet prom. 19/09/2017 pub. 04/05/2018 numac 2018011805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt met ingang van 1 maart 2018, Mevr. UYTTENDAELE, Wendy, administratief assistent met weddenschaal CA2, bevorderd in de klasse A1, in de titel van attaché binnen de Algemene type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011878 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Landen. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, in artikel 1, worden de plaats Dit be type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie. - Betreft : Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het R - 1 betrek type koninklijk besluit prom. 30/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011961 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten g type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018200142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 16/04/2017 pub. 04/05/2018 numac 2017206534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017206989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2017014298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de koopkracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ukkel type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011849 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de lokale en provinciale verkiezingen type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011827 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd voor de directie "Onafhankelijke Diensten" bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011730 bron brussels instituut voor milieubeheer Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verlof wegens opdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 wordt aan mevrouw KAHN Maïlys een verlof wegens opdracht voor twee jaar toegekend vanaf 1 mei 2018 als nationaal expert. Beroep tot nietigverklarin Deze term type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wijziging van bepaalde voorschriften inzake industriële emissies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011695 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.65 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011697 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.75 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.68 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011698 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.78 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011881 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba DE ZWAAN I, de nv BELFIUS LEASE SERVICE, de NV ARE Het bes type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011701 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.95 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011692 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.52 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.58 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011700 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.89 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011699 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.84 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011693 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.57 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 29/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011921 bron ministerie van de franse gemeenschap, waalse overheidsdienst en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie houdende het intrafrancofoon overleg op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke principes die v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011950 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2018, dat in werk Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011819 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Brussels Planningsbureau . - Attaché voor de HR-cel (m/v/x) - voor het Brussels Planningsbureau - Directie Transversale diensten - Afdeling Human Resources (ref. 04.M.2018) Er wordt een openst(...) Onder de intraregional

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011853 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** of externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van assistent in de **** of **** **** (****. 40001322) De selectie, via **** of externe mobiliteit, van een ****(...) Het aantal

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011903 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Wintgens, K., stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van Bij konink

verslag

type verslag prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018011759 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2017 1. Overzicht van de geregis(...) 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale voor kredieten aan particulieren, die werd opgericht in (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018030871 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbi

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 20/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011896 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés voor het secretariaat van het Strategisch Comité van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen (niveau A), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG18043 type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers scheepvaart (m/v/x) (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18085 Solliciteren kan tot 18/05/2018 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202371 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van het budget en financiën (niveau A1), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17057 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2018. Er zijn(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202372 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18061 Solliciteren kan tot 17/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2018 numac 2018202373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van evenementen en sensibiliseringsacties (niveau B), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB17064 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2018. Er zijn 2 laureaten. (...)
^