B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018201865 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2018 van 7 februari 2018 Rolnummer 6669 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10, type wet prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018201802 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2018 van 29 maart 2018 Rolnummers 6585 en 6639 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 2.12.3 van de wet van 12 juli 2016 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotings Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030971 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheids- rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030888 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2222 van 6 februari 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaa type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030972 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030868 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2221 van 6 februari 2018, wordt aan mijnheer Dirk Van Heule, op 1 maart 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van hoogleraar aan de Koninklijke Militaire Sch Hij wo type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030874 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de bloeddonatie door asymptomatische dragers van HFE-mutaties en personen die lijden aan hemochromatose type koninklijk besluit prom. 03/07/2016 pub. 09/05/2018 numac 2018030782 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018012021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt de heer Peter Samyn, met ingang van 1 mei 2018 en voor een periode van 6 jaar, aangewezen als titularis van de Overeenkom type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018200842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de inspanning ten voordele van p type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030970 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030966 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030973 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018200155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018200267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018200269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018200914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van w type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011893 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toekenning van verscheidene sectorale conventionele stelsels van werk type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018010320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning van de andere arbeidsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot oprichting van een fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal georganiseerd outplacement type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindust type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de vaststelling van het bedrag v type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een voordeel onder de vorm van ecoch type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017206994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2017032074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 30/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011852 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het statuut van de militairen betreffende de bevorderingscomités type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018011780 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2224 van 10 februari 2018, wordt aan de heer Jean Arnould, op 1 april 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché, verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011942 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgav type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en voor de bedien type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018012005 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep type ministerieel besluit prom. 05/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030881 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april 2018 type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011910 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030985 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van richtplan van aanleg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelweg E40 op het grondgebied van de gemeenten Zaventem en Kraainem type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelweg A12 op het grondgebied van de gemeenten Meise en Grimbergen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen A201 en R0 op het grondgebied van de gemeenten Zaventem en Diegem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202299 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 19 april 2018, wordt de "ASBL Belbeef", overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van prod Bij ministerieel type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018202301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 september 2013 tot benoeming van de leden van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites e

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030977 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 665 type omzendbrief prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018011773 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 Omzendbrief betreffende de wijzigingen aan : o Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek door : i. de ordonnantie van 15 maart 2012 ertoe strekkende afwisselend evenveel mannen als vrouwen te plaat ii. de ordonn

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202254 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 maart 2018, heeft L.M., ingevolge Die zaa type bericht prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202253 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 maart 2018, is beroep tot verniet Die za type bericht prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202252 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 maart 2018, heeft A.M., ingevolge Dit ber

document

type document prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 13 oktober en type document prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202297 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" . - Personeel Bij beslissing van de raad van bestuur van 15 december 2017, wordt de heer Jacques Jadoul,(...) Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op bladzijde 33165 va type document prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 27 oktober 2018, in de prov

erratum

type erratum prom. 03/12/2017 pub. 09/05/2018 numac 2018011992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische commun

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend technische deskundige (B1) Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt Mevr.(...) Het beroep tot nietigverkl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202251 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 februari 2018 in zake respectievelijk Maria Mattheussen en Marc Bolckmans, August Verstraelen en Marc Verstraelen en Luc Jansen tegen het Ruilverkav « Sche

erkenning

type erkenning prom. 25/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018012018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Artikel 1. De Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België wordt voorgezeten door de Algemeen directeur. Art. 2. De Di Art. 3.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018201244 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2018 van 1 maart 2018 Rolnummers 6580 en 6582 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 98 van het decreet van het Waalse Gewest van 23 juni 2016 houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwet Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Adviseurs-generaal Studiedienst voor de Stafdienst BEO voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18059. - Erratum Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2018. De s(...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Coördinatoren beheerscontrole voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18094. - Erratum Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2018. De selectieprocedure werd stopgezet. type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés economisch advies macro-economie (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18052 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal Studiedienst (klasse A4), voor de Stafdienst BEO. - Selectienummer : ANG18059 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Beheerscontrole (klasse A3), voor de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole. - Selectienummer : ANG18094 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018030994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Senior IT architecten voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18097. - Erratum Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2018. De selectieprocedure werd stopgezet. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Adjuncten informatieveiligheidsconsulent (m/v/x) (BNG18092) De medewerkers die voldoen aan de deelnemi(...) Solliciteren kan tot 23/0 type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Architects (niveau A3), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18097 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2018 numac 2018202476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige vertalers-revisoren (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG18002 Solliciteren kan tot 30.05.2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het se
^