B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018012081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van Brussels Gezien de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins, Gezien de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, en de voorhaven, en de aanh Gezien de type wet prom. 19/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type wet prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018030988 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beslissing D-2018-01-S betreffende de opleidingsinstellingen voor treinbegeleiders Op grond van artikel 62,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018030933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018200479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018201600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt aan de heer EHMANN Patrick, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank van Luik type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzek type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2017206923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2017207029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018011475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018010163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018011540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012047 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2017014360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018031011 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 24 april 2018 wordt de heer ROLAND Alain M.O., met ingang van 1 mei 2018, aangeduid als tijdelijke vervanger in de staffunctie -1 "Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie&quo Een beroep t

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 17/05/2018 numac 2018031001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Koningslaan" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 17/05/2018 numac 2018031002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Heyvaert-Poincaré "

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring

decreet

type decreet prom. 26/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202487 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het vrijstellen van de als monument beschermde onroerende goederen van verdeelrechten, schenkbelastingen en success type decreet prom. 03/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031000 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toelating voor de leerlingen voortkomend uit een school van de Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap of voortkomend uit een school uit een vreemd land en waarvan de onderwijstaal dezelfde is als de taalbadtaal, om zich, buiten de st type decreet prom. 26/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202488 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoels type decreet prom. 03/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012065 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend op 18 februari 2014 te Brussel

document

type document prom. 19/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018030949 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 22/03/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen. - Erratum type erratum prom. 21/03/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018012086 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018201599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging van de heer Patrick EHMA De b type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018031035 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Wezembeek-Oppem: 1 - Ieper (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe va(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERA type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018031036 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - referendaris bij het Hof van Cassatie : 3 Twee van deze plaatsen zullen worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef Eén plaa type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018012063 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van eerste en tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van eerste en tweede p(...) Het

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018202554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018202417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 24 april 2018 werd de heer SAVOYE Marcel, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtb

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018202558 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Teamverantwoordelijken (m/v/x). - BFG17225 : 0 laureaten - Junior verantwoordelijken inter(...) - Experten we type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2018 numac 2018202560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Test Managers (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. - Selectienummer: ANG18087 Solliciteren kan tot 31 mei 2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het sel
^