B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 25/05/2018 numac 2017013991 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012111 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2017 wordt de heer Coppieters, Guy , assistent (SW1) bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevord(...) Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012143 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt de heer LESIW Alexandre ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie N - 1 "Directeur-generaal OCMW" voor een periode van 6 jaar bij Overeenkomstig d type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018201957 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 wordt mevrouw Jasmine PETRY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeen type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018200627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018031117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018 wordt de heer Eric UYTTERSPROT herplaatst in de functie van directeur van de Directie Audit en Inspectie van de Algemene In type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012226 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2018, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder: o voor de Nederlandse taalrol: - de heer Van den Wouwer J.; - mevr. Lammens M.; - de heer Ottevaere S.; - de heer De Me - de heer Vanhollebeke type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018031116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt de heer Danny VANDENPERRE herplaatst in de functie van hoofdcommissaris directeur van de gedeconcentreerde post Ge type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe, naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deelti type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding voor de boomkwekerij en d type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoor type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012170 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, is aan mevrouw Anne-Marie VOETS, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoed Zij mag type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2017206476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012227 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 4 mei 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Van Dievoet M., notaris ter standplaats Haacht en van de heer Pardon D., kandidaat-notaris, om de associatie "Marc Van Dievoet & David P De heer Pardon D. type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202583 bron waalse overheidsdienst Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein Bij ministerieel besluit van 20 april 2018, dat in werking treedt op de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de he Bij min type ministerieel besluit prom. 14/05/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling de datum voor de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012144 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Philippe DE BLOUDTS. Bij hetzelfde besluit wordt de betr type ministerieel besluit prom. 03/05/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012137 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018031056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-departementshoofd Preventie van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018031054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-departementshoofd Operaties van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018031053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd HRM en transversale diensten van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Drin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018031073 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van verlenging van de taalkaders van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018031055 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-departementshoofd Preparatie van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medisch type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2017 pub. 25/05/2018 numac 2018031071 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van he type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018031052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd Financiën-Budget, IT en Logistiek van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding e type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012073 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het Chinese paviljoen, met inbegrip van de decoratie-elementen Het goe

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018031120 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nadine PADUART, Julien BORREMANS en Elisabeth BORREMANS di Deze za type bericht prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012175 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van een lid van de Franstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissing van 25 april 2018 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie wordt de heer Marc Melen, vo Deze aa

document

type document prom. 14/01/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012121 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018030959 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 oktober 2017 betreffende de culturele bescherming van het boek

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012231 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Notariaat. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2018, pagina 41280, van de vacante plaatsen van notaris dienen de woorden "" te worden geschrapt vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012225 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2018, pagina 41286, dient voor de vacante betrekkingen van referendaris bij het Hof van Cassatie, de paragraaf: "Twee van deze pl

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, is de heer Desmet D., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - dat uitwerking heeft op 31 maart 2018 's avonds, is de heer Piret B., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi - is aan de h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2018, pagina 41542, van het koninklijk besluit van 4 mei 2018, waarbij mevr. Marganne B., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, benoemd type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor de afdelingen behorend tot het ger o voor ee

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018012171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 14 mei 2018 heeft Sébastien LARDINOIT de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van Finland uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Oost-Vlaanderen.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202739 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : administratieve deskundigen (m/v/x) - BFG17214 Er zijn 2 laureaten. Dez(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : administratieve deskundigen (m/v/x) - BNG17249 Er zijn 2 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202741 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : collectiebeheerders (m/v/x) - BFG17215 Er zijn 3 laureaten. Deze select(...) De lijst van laureaten i type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202742 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : collectiebeheerders (m/v/x) - BNG17250 Er zijn 3 laureaten. Deze s(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202646 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten van de Directeur (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummers : BNG17200 Deze selectie werd afgesloten op 20/02/2018. Er is 1 laureaat. De lijs(...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur-adviseurs (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Selectie-nummer : ANE18001 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/201(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatiemedewerkers (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer : ANG18045 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2018. Er zijn (...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202736 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT deskundigen - Systems & Helpdesk (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectie-nummer : ANG18007 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn geen type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202735 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT deskundigen (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : AFG17214 Deze selectie werd afgesloten op 13/04/2018. Er zijn geen (...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202733 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid : adjuncten voor de verantwoordelijke van de cel boekhouding (m/v/x) - BNG18006 Er zijn geen laureaten. Deze selec(...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid : adjuncten voor de verantwoordelijke van de cel boekhouding (m/v/x) - BFG18008 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd af(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid : verantwoordelijken voor de cel boekhouding (m/v/x) - BFG18007 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 09.0(...) De lijst van l type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectie-nummer : AFG17288 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2018. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202716 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige data en informatiebeheerders (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG17275 Deze selectie werd afgesloten op 26/03/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst (...) Er werd ook ee type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202714 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige juristen in economische reglementering (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : AFG17273 Deze selectie werd afgesloten op 12 februari 201(...) Er zijn 6 type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018202754 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18058 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaa(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/05/2018 numac 2018092405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2018
^