B.S. Index van de publicaties van 28 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018201243 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2018 van 1 maart 2018 Rolnummer 5828 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 43 tot 51 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen , ingesteld door de nv X. Het Gron(...) samengesteld uit de voorzi type wet prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018031086 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de Federale Overheid economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt aan mevrouw MARCQ Nadine op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rec Belangh type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 16/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018200160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt aan mevrouw VAN HELLEMONT Micheline op het einde van de maand juni 2018, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018200140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden vroedvrouwen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden verpleegkundigen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012092 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid naar de Feder type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018200144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018010080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lonen i type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2017206705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het statuut van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt aan de heer FESLER André op het einde van de maand juni 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend re Belang type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018011577 bron federale overheidsdienst justitie Opruststelling Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, werd aan de heer VERREECKE Guido, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 Hij ma type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2017206725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2017040970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de v type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2017206924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202666 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 19 april 2018 wordt de "ASBL Ouvre-Boîtes", gelegen rue aux Souris 7, te 1400 Nijvel, vanaf 1 januari 2018 voor een onbepaalde duur erkend als sociale kruidenier voor de sociale kruidenier waa Deze erkenning h type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018031109 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Aanwijzing ad interim Bij ministerieel besluit van 2 mei 2018 wordt de heer DE BOECK Geert tijdelijk aangewezen als "Directeur-generaal" van het Nationaal Instituu Overeenkomstig de g type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018011792 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 30/03/2018, werd DELCAMBRE Brieux erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit De erke type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012122 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de programmatie voor units voor geïnterneerden type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevordering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2018, De heer BILLIET Thierry, wordt bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van eerste Attaché vanaf 1 februari 2018. Bij besluit van de Brusselse Hoo Bij besluit v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 28/05/2018 numac 2018030200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedbeheerders en door de sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012202 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de programmatie en de vergoe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

decreet

type decreet prom. 11/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202653 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt type decreet prom. 03/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031099 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 28 april 2017 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het `Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au l type decreet prom. 11/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202652 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 september 2017 houdende wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen binnen de Waalse gemeente- en prov type decreet prom. 18/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012095 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting type decreet prom. 03/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031080 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het invoeren van een open access-beleid inzake wetenschappelijke publicaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202613 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 maart 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 maart 2018, heeft Kristof De Bel Die zaa type bericht prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012300 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0018: Sofindev IV NV/ Group Claes CVBA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 22 mei 2018, ontving de auditeur- Volgens de type bericht prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012198 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Anne type bericht prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202612 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 maart 2018 in zake S.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 april 2018, heeft de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen « Sche

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 11/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202651 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de verplichting van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor

document

type document prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018011927 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 31/08/2017 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd METROPOLE GROUP B.V.B.A. geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 3. De (...) Bij de beslissing van 20/11/2017 va

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de centra voor gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr 218 van 3 juli 2012, bladzijde 36440, moet de vo In ar type erratum prom. 31/01/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en de wijze van uitkering van aanvullende sociale voor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijke besluiten van 15 april 2018 werden met ingang van deze datum benoemd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Johan BEERLANDT, Brussel KROONORDE Commandeur De heren: Jacques BEHERMAN, Sc Hendrik DENOLF, Roeselare O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is de heer VERHELLE Ghislain benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer GRYMONPREZ L type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is mevrouw DOFFINY Chantal benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer MICHAUX Christ type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is de heer JACQUES Fabrice benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer PALMERI Victor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 15 april 2018 werden met ingang van 8 april 2018 benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Officier De heren : Eric DEVOS, Deerlijk; Jean-Paul CAMBIER, Brusse André DEVOS, Kortrijk

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/02/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012259 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/403 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur, , voor het directiebestuur van culturele zaken, sport en toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Micheline VAN HELLEMONT De betrokken De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer André FESLER De betrokken or De voo type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Nadine MARCQ De betrokken or De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012203 bron raad van state Vacature van Franstalig staatsraad Eerlang zal één betrekking van Franstalig staatsraad te begeven bij de Raad van State. Artikel 70,

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202610 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 maart 2018 in zake het Vlaamse Gewest tegen Herman De Saegher en Jeanine Jacobs, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 apri « Is a type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202611 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten van 14 maart 2018 in zake het openbaar ministerie tegen, enerzijds, L. V.D. en, anderzijds, J.V. en de cv « E. », waarvan de expedities ter griffie van h « 1.

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018030968 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie A330-070. - Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 2 mei 2018, wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Eneco Belgium nv, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012113 bron brussels parlement **** **** voor de functie van attaché bij de **** (****/****) (niveau **** - ****) met een ervaring van 2 jaar en met een voldoende kennis van het **** voor het **** **** ****: De (...) - een **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018012114 bron brussels parlement **** **** voor de functie van attaché bij de revisie (****/****) (niveau **** - ****) met een ervaring van 2 jaar en met een voldoende kennis van het **** voor het **** **** ****: De ****(...) - een ****

registratie

type registratie prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018011928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 18/03/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LA FERME NOS PILIFS V.Z.W. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categor(...) De registratie draagt het nummer

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 23 april 2018 werd mevrouw MARCQ Nadine, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtba type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 24 april 2018 werd mevrouw VAN HELLEMONT Micheline, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze recht

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige P&O Deskundigen Projecten & Budget (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MNG18019 Deze selectie werd afgesloten op 16/05/2018. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar g type bericht van selor prom. -- pub. 28/05/2018 numac 2018202752 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18093 Solliciteren kan tot 11/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel
^