B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018200150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV va type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018031155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23/05/2017, wordt de heer Frank Petit, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalk Bij ko type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken - type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018031149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt de heer Joseph HAAN op rust gesteld uit zijn ambt van eerst hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van d Hij wordt type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het ministerieel besluit van 16 mei 2018 tot vaststelling van de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 132 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018031147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de heer Thierry MEUNIER op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018031146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 15/05/2018 wordt Mevr. Charlotte Van Den Branden De Reeth, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op zijn aanvr Overee type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018012163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt de heer Rafaël AERTGEERTS, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 juli 2018. type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017031877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het sectoraal systeem ecocheques - toekenning type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017207021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhogin type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het sectoraal opleidingsengagement type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018201420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor S type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 30/05/2018 numac 2018031118 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202549 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2017206698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "So type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt de heer Michel DE GOLS, directeur-generaal, met ingang van 1 mei 2018, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018200143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de koopkracht (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2017 pub. 30/05/2018 numac 2018031119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het uitsluiten van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangiftepli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031093 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2018 type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012145 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de planning van verblijfseenheden in het kader van de bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van d type ministerieel besluit prom. 22/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedureregels voor het opleggen van een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 132 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot type ministerieel besluit prom. 17/08/2016 pub. 30/05/2018 numac 2018012147 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de planning van verblijfseenheden in het kader van de bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen voor de dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018012310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overdracht Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 wordt de heer VAN DEN HENDE Georges ambtshalve overgeplaatst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg naar de Gewestelijke Overheid Beroep type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer in het kader van de uitvoering van de gezamenlijke raamovereenkomst « SolarClick »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader onderwijskwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, eerste lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van het decreet van 22 december 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen

decreet

type decreet prom. 04/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012158 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen va

document

type document prom. 03/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 61 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2018

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig(...) Ref

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018031187 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attache voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** ****(...) ****. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018012282 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidiensten Aanwerving bij wijze van detachering en samenstelling van een **** van **** ****-**** met een bijzondere kennis van ****/Data voor de Dienst Enquêtes van het Vast **** **** **** Vast Comité van Toezicht op de ****(...) 1. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 25/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031110 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt Mevr. Marie-Elise VAN BELLINGEN met ingang van 15 maart 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 maart 2017.

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202676 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018201413 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2018 van 15 maart 2018 Rolnummer 6500 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 3 maart 2016 tot invoering van een indexsprong van de huurprijzen, ingesteld door de vzw « Nati Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Gegevensbeheerders (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : AFG17297 Deze selectie werd afgesloten op 20/03/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : ANG17252 Deze selectie werd afgesloten op 16/10/2017. Er zijn 24 laureaten. De lijst is 1 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018202755 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechaniciens in de luchtvaart (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG18098 Solliciteren kan tot 13/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sel

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/05/2018 numac 2018055506 bron federale overheidsdienst financien **** van het kadaster, registratie en domeinen **** voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** ****. Kiekens, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, weduwe **** **** te ****
^