B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018031158 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 17 mei 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet Bij **** type wet prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018201799 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2018 van 29 maart 2018 Rolnummer 6483 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbed Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018031186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018031172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 mei 2018 is aan de heer Vansnick Marc, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit zijn fun Hij ma type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2017206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2016, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2017206109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018031170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, wordt de heer Kris Van Humbeeck, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het N Bij ko type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2017206500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het jaar 2 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2017206474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in ui

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter- personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018031180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van 27 maart 2018 wordt een subsidie van 3.000,00 euro toegekend aan de VZW Association Socialiste de la Personne handicapée, in het kort "A.S.P.H. asbl" voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de wijziging van de termijn voor de oprichting van het platform zoals bedoeld in artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties te

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mars 2018 wordt een subsidie van 42.500,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begrot(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2017031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 wordt Mevr. Florence DE PIERPONT, in vast verband benoemd in de graad van Attaché binnen het Franse taalkader van het

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018202790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse Ambtenarencode om de cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een deeltijdse arbeidsregeling mogelijk te maken type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018202798 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne"

decreet

type decreet prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018202792 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen L1122-13 en L2212-22 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie met het oog op de invoering van het beginsel van het op elektronische wijze overmaken van de oproepingen en stukken in verband type decreet prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018202793 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid in gebouwen type decreet prom. 24/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018202791 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude

protocol

type protocol prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018030846 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord BelRAI Gelet op de oriëntaties die sinds 2005 door de Interministeriële Conferentie zijn weerhouden, en in het bijzonder: - Het Protocol 3 gesloten tussen de federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, - De not

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202732 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 april 2018, is beroep tot vern b. Bij type bericht prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012407 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Mobiliteit, d Het bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018031185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012344 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, is mevr. Dreze F., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012394 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, is de heer Lannie E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben b Deze ma

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012368 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018030180 bron brussels instituut voor milieubeheer Personeel Bevordering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2017 wordt mevrouw Muriel MERGAM, bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de graad van Attaché binnen het Franse taalkader van het Brussels Benoeming type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012363 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Arafan KAMARA, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012341 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomit Naa type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012365 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Els B.M. VAN EECKHOUT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012364 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Eletra CARTA, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van d type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012366 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Leen H.G. DE WANDELEER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012367 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt de heer Luc H. DEPOORTER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012369 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt de heer Dominique D. JONCKHEERE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012373 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Annika J.C. AGEMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012374 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt Mevr. Irina I. GERRITS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - eerste attaché van financiën. type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012370 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt Mevr. Annemie G.L. HELSEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012371 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt de heer Marc BOULANIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzit Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012372 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt de heer Thierry A.M. VASSEUR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202779 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018012299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-31ter Bij ministerieel besluit van 25 mei 2018 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Gasprom Marketing & Trading Limited, overeenkomstig de bepalingen van het k

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202890 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in elektrische, elektronische, elektromechanische en telecommunicatieapparatuur (niveau A) voor de SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Sel(...) Dez type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). - Selectienummer: AFB17062. Deze selectie werd afgesloten op 25/05/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst : Directiesecretarissen (m/v/x). - Selectienummer: BNG17110 Er zijn geen laureaten. Deze selectie we(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202882 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst : Directiesecretarissen (m/v/x). - Selectienummer: BFG17110 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van laureaten i type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés internationale relaties (niveau A1), voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG17321 Deze selectie werd afgesloten op 14/05/2018. Er zijn 9 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG18014 Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Energy Security Officers (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18091 Solliciteren kan tot 18/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Energy Security Officer (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18075 Solliciteren kan tot 18 juni 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018202903 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG18102 Solliciteren kan tot 18/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 04/06/2018 numac 2018031137 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming De Luxemburgse prudentiële controleautoriteit, Commissariat aux Assurances, heeft op 8 mei 2018 de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Nord Eur Overee
^