B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers type wet prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012417 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 1 september 2018 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoes type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018200888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Verlenging van het mandaat van de managementfunctie -1 HRM Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 wordt, met ingang van 1 februari 2018, het mandaat verlengd van de heer Alain GOREUX als titularis van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012526 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Double It !" genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Double it!&q - van de verkoop van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012527 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "KRUISWOORDRAADSEL" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 september 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "KRUI - van de verkoop van d type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie voor het rijdend personeel van type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018200879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsonge type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018200876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018031082 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2240 van 10 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018011908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Kruiswoordraadsel - Mots Croisés - Kreuzworträtsel 5 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012197 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2239 van 10 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012135 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2228 van 22 februari 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat o type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2232 van 22 februari 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Verlenging van het mandaat van de managementfunctie -1 ICT Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 wordt, met ingang van 1 februari 2018, het mandaat verlengd van de heer Jorgen COLSOUL als titularis van type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/06/2018 numac 2018012311 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van : - het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten vol type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds voor de type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018201169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging van de collectie type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012426 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2018 aan het "Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018031175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verlenging A329-3914 Bij ministerieel besluit van 30 mei 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-1953 van 25 november 1987 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv type ministerieel besluit prom. 05/06/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het ministerieel besluit van 22 december 2017 tot vastlegging van de forfaitaire bedragen voor de uitgaven die verband houden met de huisvestingskosten en de reiskosten per vliegtuig als bepaald in art type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018031233 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier Bureau voor Arbeidsbemiddeling Hernieuwing van de erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 30 mei 2018, verkrijgt START PEOPLE sas, Tour Albert 1er, avenue de Colmar te 92500 Rueil Malmaison, • Terbes type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018031194 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van aanvraagformulier voor de erkenning of de verlenging van de erkenning als Ethisch comité in de zin van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 mei 2018 wordt de heer VERHOEVEN Wiebe met ingang van 17 maart 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedeli Bij besluit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012558 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een verklarende bijlage in toepassing van artikel 218, § 5 van de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202913 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie"

decreet

type decreet prom. 23/04/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202508 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Gemeentedecreet

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202747 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 april 2018, heeft N.D. beroep tot Die zaa type bericht prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan personen met een handicap Oproep tot kandidaatstelling Binnen de Directie-generaal Personen met een handicap is een Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap opgericht. De commiss De Commissie

document

type document prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018031218 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Gent In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2018, pagina 38429, tot de aanwijzing van de heer Blondeau S., om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in de rechtba

erratum

type erratum prom. 21/09/2017 pub. 08/06/2018 numac 2018012520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/81 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018031030 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag uit het ambt. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 110 van 9 mei 2018, bladzijde 38972, dient men "nr. 2224" te vervangen door "nr. 2223". type erratum prom. 25/03/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 en de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor genees

beschikking

type beschikking prom. 31/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012504 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève type beschikking prom. 31/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012505 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische polluenten, gedaan op 18 december 2009 te Genèv

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012408 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 935 (afdeling Hedendaags Archief van het Algemeen Rijksarchief) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan i(...) 1. POSI type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012409 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 235 ((Rijksarchieven te Brugge en Kortrijk. - Operationele Directie Vlaamse Rijksarchieven) Sommige woorden in de(...) 1. POSI type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012418 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van referendaris Op 1 september 2018 zal er een ambt van Franstalig referendaris vacant zijn.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2018, - is de heer Luyten S., vrederechter van het eerste kanton Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 31 mei 2018 's avonds. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te - dat in werk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012467 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2018 : - is de heer Culem P., ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, aangewezen tot voorzitter van de vred Dit mandaa

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012134 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2227 van 22 februari 2018, wordt mijnheer El Hassan Makhnas op 1 december 2017 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit beslu

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202934 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. 30/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018031205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Zenito

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018012523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor aanleg elektriciteitskabel aan NV Seastar - EB-2013-0021-B Bij het ministerieel besluit van 30 mei 2018 wordt aan de NV Seastar, Buskruitstraat 3, 8400 Oostende, een vergunning toegekend voor de aanleg va(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018203003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de HZIV - Attachés geneeskundige verzorging / Medadmin (m/v/x) - BNG18095 - Attachés geneeskundige verzorging / Terreindeskundige (m/v/x) - BNG18096 De (...) Solliciteren k type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018203009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van wetenschappelijke programma's (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG18104 Solliciteren kan tot 09/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Diensthoofden (m/v/x) Financiële Diensten - BNG18025 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd af(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018203010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van wetenschappelijke programma's (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : ANG18121 Solliciteren kan tot 09/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Business analisten (m/v/x) - BNG17184 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 30/05/201(...) De lijst van l type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018203002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte), voor de HZIV - Dossierbeheerders dienst verzekerbaarheid (m/v/x) - (BNG18097) - Dossierbeheerders Juridische dienst (m/v/x) - (BNG18100) - Doss(...) - Administr type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening : Administratief assistenten (m/v/x) - BNG18029 Er zijn geen laureaten. Deze selectie we(...) type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Redacteurs (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectie-nummer : ANG18132 Solliciteren kan tot 25/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden pensioenen voor het kantoor Antwerpen (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG18133 Solliciteren kan tot 25/06/2018 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Medewerkers (niveau A1), voor Actiris. - Selectienummer : ANB17033 Deze selectie werd afgesloten op 1/06/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202980 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving via **** of externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van **** **** (rang ****3), in de **** **** (****. ****02) De selectie via **** of externe ****(...) **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018202845 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Travailleurs sociaux SAJ/SPJ (niveau 2+), voor het Ministerie van de Franse gemeenschap. - Selectienummer : AFC17004 Deze selectie werd afgesloten op 14/05/2018. Er zijn 84 laure(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018203032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en vervoer (BELIRIS). - Selectienummer: ANG18032 Deze selectie werd afgesloten op 05/06/2018. Er is 1 laureaat. De lijst(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/06/2018 numac 2018031217 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 30 januari 2018, werd de heer de Clippel B. door de eerste voorzitter bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 27 juni 2018, het amb Hof van
^