B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018202384 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2018 van 26 april 2018 Rolnummer 6809 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van Het Grondw type wet prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012572 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012509 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Wemmel. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit Dit bes type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018031176 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018031183 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt mevrouw Laokri Yasmine, bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking va Bij ko type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018200839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in ui type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018200884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018200883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoe type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de maatregelen tot bevordering van de w type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoe type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018201173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018203049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018 wordt de heer Michel BOTTE met ingang van 1 juni 2018, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van adviseur klasse A3. type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Observatorium voor de farmaceutische industrie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012455 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen we Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012454 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk ZUID-WEST-VLAANDEREN », met zetel te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 46, Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012457 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen We Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012453 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welz Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012342 bron federale overheidsdienst justitie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, wordt Mevrouw Veronique DESMET, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012458 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk DE KEMPEN », met zetel te 2200 Herentals, Hofkwartier 23, als vereni Het b type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van drie leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van vier leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, wordt met ingang van 1 maart 2018, Meneer Steve TATUKILA BIKO benoemd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Stafdirectie ICT van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012456 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk BRUSSEL », met zetel te 1000 Brussel, Antwerpselaan 34, als verenigi Het b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012403 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2014 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement internationaal Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018030967 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "MASUI" op het grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018031216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs

decreet

type decreet prom. 18/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012399 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer type decreet prom. 18/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012402 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft type decreet prom. 18/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012401 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018203024 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 mei 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2018, heeft O. V.D.E. een beroe Die zaa

document

type document prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Opruststelling Bij beslissing van de Raad van bestuur van 4 juni 2018 wordt mevrouw Joëlle DELFOSSE, Directrice, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioe

erratum

type erratum prom. 30/03/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type erratum prom. 21/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen . - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 24/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012303 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap type beschikking prom. 31/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te voorzien in de vertegenwoordiging v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen van **** **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: ****(...) **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012563 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** - klasse ****1 voor de hoven en rechtbanken (**** ****18028). Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2018. **** ****(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018203029 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 april 2018 in zake de nv « Realest » tegen de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is i « I type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018203030 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 maart 2018 in zake het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, tegen Dominique Casier, waarvan de expeditie ter griffie van het H « 1. S

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012579 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vrijwillig ontslag Bij Ministerieel besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 avril 2015, wordt het vrijwillig ontslag uit zijn functies, aan de heer DE RONS Paul, adjunct in vast dienstverband, bij

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018203031 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Financiële Auditors (niveau A3) voor de Federale Interne Auditdienst. - Selectienummer: ANG18111 Solliciteren kan tot 25/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018203033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseuren Sociale Indicatoren (niveau A3), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG18109 Solliciteren kan tot 9/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 11/06/2018 numac 2018012510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN
^