B.S. Index van de publicaties van 13 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018201412 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2018 van 15 maart 2018 Rolnummer 6614 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme , ingesteld door de vzw « Ligue des Droits(...) Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012492 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium AZ Groeninge " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018200875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012468 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018200871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werk type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vervroegde beëindiging van het mandaat van de rechtskundige assessoren en de rechtskundige assessoren generaal voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018201126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de eindeloopbaandag type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018200836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoes type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Commissaris-generaal van de federale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 wordt de heer Marc DE MESMAEKER, eerste hoofdcommissaris van politie, bij mandaat aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar in het am Het ma type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018201172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verlenging van het stelsel van werklooshei type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt de heer Pieter BOLLE, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt de heer Guy VAN GYES met ingang van 1 augustus 2018 aangesteld in de managementfunctie N-1 van directeur-generaal bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt Mevr. Murielle FABROT, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018010867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskos type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018010866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt de heer Jean-Marie HERMANS, attaché klasse A2, met ingang van 1 april 2019, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt Mevr. Sarah DEPUYDT, attaché klasse A2, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018 wordt Mevr. Nancy SEGERS, attaché klasse A1, met ingang van 1 februari 2018 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031256 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 30/04/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031228 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 22/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031225 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 30/04/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031229 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 05/06/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 114 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 juni 2018, worden de cursus niveau A en he

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Dierentuincommissie opgericht door het besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27 oktober 2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan De Vlashaard, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van he type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan WoonWel, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het dec type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Eigen Woning, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van he type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Tieltse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 1 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Sociaal Wonen arro Leuven, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Izegemse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan De Mandelbeek, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van h type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Eigen Gift - Eigen Hulp, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Ninove Welzijn, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan De Nieuwe Haard, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, &se type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Hulp in Woningnood, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031206 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Eigen Dak, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het d type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031210 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Goed Wonen.Rupelstreek cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11° type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Merelbeekse Sociale Woningen, CVBA met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede li type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan T' Heist Best, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van h type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012444 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Sociale Bouwmaatschappij Schelle, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweed type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Het Lindenhof, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van h type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Deinse Sociale Bouwmaatschappij, CVBA met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018202897 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 maart 2018 in zake het openbaar ministerie tegen L.M., J.M., A.L. en A.F., met A.B. als burgerlijke partij, waarvan de expeditie ter griffie van het « 1) S type bericht prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018202789 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 mei 2018, is beroep tot gehele of Die zaa type bericht prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018202894 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 mei 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2018, heeft de « Ordre des barrea Die za type bericht prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012544 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.189 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203008 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 april 2018 in zake Vincent Bodart en Françoise Léonard tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 apr « Sc type bericht prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012652 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De n

document

type document prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij type document prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012583 bron brussels hoofdstedelijk gewest Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel. - Bevordering Bij beslissingen van de Raad van bestuur van 7 en 24 mei 2018 wordt mevrouw Caroline VINCKENBOSCH, Attachée bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst v Overeenko

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en ges type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "controleur van de werken" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, dat uitwerk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 mei 2018 wordt de heer Yves VAN GERVEN benoemd tot directeur juridische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit voor een mandaat van zes jaar. Bij minister Overeenkomstig

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018012580 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2018 wordt de heer Pierre PIRLOT, door verhoging in graad, tot de graad van directeur - graadcategorie: deskundige - kwalificatiegroep: 3, benoemd, en dit op Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde De hieronder geno Dr. Lut

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 8 juni 2018 is het laboratorium "Inspectorate for Labour And Envi(...) type erkenning prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 8 juni 2018 is het laboratorium ABL Asbestlabo, Laarnebaan 103, te 9070 Destelbergen, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 au Groep : 2

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018201570 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2018 van 22 maart 2018 Rolnummer 6581 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 79 van het decreet van het Waalse Gewest van 23 juni 2016 houdende wijziging van het Milieuwetboek, van het Waterwetboek en v Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst - Ingenieurs Netwerken (BNG18066) (m/v/x). Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 6/06/2018. Deze selectie werd afgesl type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst - Ingenieurs netwerken (BFG18061) (m/v/x). Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 28/05/2018. - Serv(...) Er is 1 laureaat. D type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203065 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Federale Pensioendienst. - Coördinators organisatiebeheer (AFG18004) (m/v/x) Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 4/05/2018(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 13/06/2018 numac 2018203055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoördinatoren Patrimoniumdocumentatie (niveau A1), voor Brussel fiscaliteit. - Selectienummer : ANB18010 Deze selectie werd afgesloten op 6/06/2018. Er is 1 laureaat.
^