B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 12 april 2018, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffen Interp type wet prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012602 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit type wet prom. 25/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012665 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012604 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 3 juni 2018 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****(...) Bij **** type wet prom. 06/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016. (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 04/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 12/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018030854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de bezoldigings- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012639 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Wetteren. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, in artikel 1, wordt de plaats Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012640 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Zelzate. - Opheffing van een plaats van kerkbedienaar en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, in artikel 1, Dit be type koninklijk besluit prom. 12/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 12/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012706 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 en het milieueffectenrapport Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 4, type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012762 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt De heer Henry-David THOREAU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een bet Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018031246 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Einde aanduiding Bij koninklijk besluit van 9 mei 2018 wordt, met ingang van 1 mei 2018, op haar vraag een einde gesteld aan de staffunctie -2 "Business Partner P&O", toegekend aan Mevrouw BLANCKE Sarah. Een beroep type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitge type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018011948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de c type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkomi type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203093 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 4 juni 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Van Overloop H., notaris ter standplaats Antwerpen , en van mevr. De Buysere S., kandidaat-notaris, om de as(...) Mevr. De Buysere S. is aangesteld als ge type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzonder type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2017 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de kilometerheffing, de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de geïntegreerde woonbonus, de energieheffing en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Re type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters van de kamers van beroep en van de voorzitters van de kamers van het college van beroep die bevoegd zijn voor het personeel in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het model van akte inzake fractievorming voor de kandidaat-leden van de gemeenteraad, de districtsraad en de provincieraad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

decreet

type decreet prom. 25/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012631 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet v type decreet prom. 18/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012517 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en s type decreet prom. 28/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202978 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en het protocol, geda

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012555 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief bij de wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018202616 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 april 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 april 2018, is beroep tot vernietig Die zaa

document

type document prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012497 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestellingen in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën. - Intrekking In het Belgisch Staatsblad nr. 118 van 25 april 2016 worden onderstaande betrekkingen bij de bui(...) 3 betrekk type document prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012499 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestellingen in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën. - Intrekking In het Belgisch Staatsblad nr. 9 van 12 januari 2018 worden onderstaande betrekkingen bij(...) 4 betrekkingen w type document prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012500 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestellingen in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën. - Intrekking In het Belgisch Staatsblad nr. 9 van 12 januari 2018 worden onderstaande betrekkingen bij de bui(...) 6 betrekk type document prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012498 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestellingen in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën. - Intrekking In het Belgisch Staatsblad nr. 102 van 7 april 2017 worden onderstaande betrekkingen bij de buit(...) 9 betrekk

erratum

type erratum prom. 27/04/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring. - Erratum type erratum prom. 29/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012624 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheersvoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaand aan de behandeling van beperkte duur, en van de modaliteiten van aanplakking en van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018202987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, wordt mevrouw TRIPPAERS Veerle, met ingang van 1 j Het be

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012707 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/704 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verlenging van de erkenning van centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012708 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/703 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van de erkenning van centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012751 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof Het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2018 maakte een vacature bekend van een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat dient over te gaan tot de In de vac

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012673 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2018, - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: * de heer Dupont S., * de heer Rasschaert G., licentiaten in de rechten, advocaten. - is Mevr. Devos A. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2018, - is aan de heer Jadoul P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Namen. Het is hem vergund - waarbij he

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202900 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012742 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2018 wordt de heer HEINZ Augustin met ingang van 1 maart 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Brusselse H Beroep tot ni

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012593 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Oppensioenstelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 6 novembre 2017, wordt de oppensioenstelling van Mevrouw GRAAS Françoise, vastbenoemd psycholoog bij de Diensten van het Verenigd College De bet type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012519 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 9 mei 2018, wordt mevrouw LIBENS Valérie, stagedoend ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomm

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018201857 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2018 van 18 januari 2018 Rolnummers 6482 en 6555 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 204 van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met de artikelen 203, 205 en 210 van hetzelfde Wetb Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Architects (niveau A3), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18097 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203152 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie : Verantwoordelijken bewakingsdienst (m/v/x) (BNG18101) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Sollicitere type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Beheerscontrole (klasse A3), voor de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole. - Selectienummer : ANG18094 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Transfer Pricing (niveau A), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18129 Solliciteren kan tot 9/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203159 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal Studiedienst (klasse A4), voor de Stafdienst BEO voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18059 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203161 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen calchografie (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer: ANG18098 Solliciteren kan tot 25/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundige opleiding (niveau B) voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Selectienummer: AFG17283 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2018. Er zijn 2 laureaten. De l(...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dierenarts NOE (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor de Veilligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG18135 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal van de «*****» (**** openbaar ****) **** : **** **** zijn een absolute vereiste om deel te ****(...) - houder **** type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Begrotingscoördinatoren (niveau A1), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18049 Deze selectie werd afgesloten op 5/06/2018. Er zijn 2 laureaten. De l(...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior IT Architects (niveau A3), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18097 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bioingenieurs NOE (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor de Veilligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : ANG18136 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018203146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel ingenieurs civiele veiligheid (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18131 Solliciteren kan tot 9/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het sel

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012332 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vol(...) 1° - 6 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012334 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de 1° - 2 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012333 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worde(...) 1° - 4 betrekkingen type incompetitiestelling prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012331 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende 1° - 1 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 15/06/2018 numac 2018012330 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de volgende 1° - 1 be
^