B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012379 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2295 van 16 mei 2018 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heer Quittelier Philippe, Attaché Worden benoemd tot Officier de heer Pierl type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012626 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Aarschot. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en plaatsen van onderpastoor in plaatsen van kapelaan Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, in Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012627 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Landen. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012647 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Oprustelling Bij koninklijk besluit van 4 juni 2018 werd aan mevrouw VANHEMELRIJCK Anne, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedeb Zij ma type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018201623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018201618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Socia type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012654 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-002 " type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012697 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van u type koninklijk besluit prom. 04/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018031269 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende benoeming van Hare Majesteit Koningin Mathilde tot erevoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een crimineel incident of een terroristische aanslag waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia worden gebruikt type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031177 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 2279 van 30 april 2018: De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de woorden "****-****" wordt aan **** **** gemachtigd, als type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding t type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de w type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018091306 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012287 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2237 van 25 februari 2018, wordt kapitein-commandant L. Palet definitief op pensioen gesteld op 1 maart 2018. type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018011596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012207 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2248 van 10 maart 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012378 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2294 van 16 mei 2018 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: Mevr. Robertz Patricia, Attaché Mevr. Sagaert Els, Attaché de heer Sernicl Worden benoemd t type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2280 van 30 april 2018: Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 15 november 2017: **** **** **** **** **** **** **** bevorderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit ****. 2243 van 10 maart 2018, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012441 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 2244 van 10 maart 2018, wordt kapitein apotheker D. Van den Bossche met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018011932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernem type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van s type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018202116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018031132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van voorzitter van de Duitstalige Kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018203056 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 april 2018 wordt het laboratorium Eurofins Analytico BV vanaf 22 april 2018 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 15 mei 2018 wordt de BV Visser T Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012127 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 95148 van 30 april 2018 : Wordt generaal-majoor vlieger ****. **** op 1 mei 2018 aangeduid voor het ambt van adjunct bij de **** operaties en training. type ministerieel besluit prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012460 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2018-2028 type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Contactpersoon in het inclusief onderwijs voor sociale promotie » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderw type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 262 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 26, § 3, van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking en tot bepaling van de samenstelling en de werking type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 30 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking en tot vaststelling van nadere regels voor de externe evaluat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement Onderwijs en Vorming aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het Agentschap voor Onderwijsdiensten aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Vol

decreet

type decreet prom. 31/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012642 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende de verbetering van de omkadering van het kleuteronderwijs type decreet prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018203067 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2018-2019 Met toepassing van artikel 2 van het **** ****

document

type document prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012649 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Gent. - Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van de Vrede. - Opheffing van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, in artikel 1, word Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2017 pub. 19/06/2018 numac 2018012714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van één inrichting voor basisonderwijs georganiseerd door de VZW Institut El Hikma La Sagesse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de geldelijke toestand van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012641 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

erratum

type erratum prom. 29/03/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018203071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018012754 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2018, is aan de heer Buffet F., stagiair in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt; Dit besluit tre Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031280 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt de heer Karel A.G.C. D'HOOGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031279 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2018, wordt de heer Hans A.J. DE BIE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzit type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031277 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2018, wordt de heer Bertrand D.G. VILLEE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Vo type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031278 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2018, wordt de heer Jelle RENARD, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031276 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt de heer Alexis G.D. GRAAS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018031275 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2018, wordt de heer Thomas G. CREPIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voor

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/06/2018 numac 2018203232 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer: ANG18080 Deze selectie werd afgesloten op 12/06/2018. Er zijn 18 laureaten(...) De lijst is
^