B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de verkiezing van de politieraad betreft type wet prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012588 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 3 juni 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, geboren te **** **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018031178 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 2277 van 30 april 2018: Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de ****, op het lint het kenteken te hechten van twee BRONS De heer type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012643 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018031089 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 2281 van 30 april 2018: Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2018: LANDMACHT generaal-majoor **** ****. kolonels **** kolonels militair **** type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2018 numac 2018012653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding te type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018031179 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 2278 van 30 april 2018 : **** benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met **** BRONS De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012712 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt Mevr. Debby VAN DEN BERGHE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een bet Overeen type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018201611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018201525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018201603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012795 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt mevrouw Sophie GUIDON, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking Overeen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018031262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 dece type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012566 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018 en met ingang 1 april 2018, wordt mevrouw Gilberta DELTAND bevorderd door overgang naar het hogere niveau met de titel van attaché in de klasse A1, bij de Bij k type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018203190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2018 type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018011931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012360 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2293 van 16 mei 2018 : Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevrouwen : Danneels Suzanne, Technisch deskundige Letellier Godelieve, Ransbotyn Sylvie, type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012308 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2284 van 30 april 2018 : **** Militair Ereteken van 1 **** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende **** **** reserve eer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012340 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2018, zijn benoemd tot kandidaat-notaris : - Voor de Nederlandse taalrol : o de heer Laga A.; o mevr. Narmanskiy E.; o de heer Bourgois N.; o mevr. Muylaert I.; o mevr. Verrewaere o mevr. Terryn F.; o de type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012351 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel **** koninklijk besluit ****. 2267 van 16 april 2018, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de uit Hij neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012352 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding Bij koninklijk besluit nr. 2292 van 16 mei 2018 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaar die behoort tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: Om me De Burgerlij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012350 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 2266 van 16 april 2018, wordt **** ****. **** **** benoemd tot **** in de Orde van **** **** voor de uitzonderlijke Hij neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid ZENITO. - Sociaal verzekerinsfonds V.Z.W. Wijzigingen van de statuten. - Naamswijziging. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op arti Gelet op type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012271 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2286 van 30 april 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012288 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen type ministerieel besluit prom. 29/03/2017 pub. 20/06/2018 numac 2018012763 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 13/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012591 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de accounting administration type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in digital design & development als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van ope type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012605 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018203073 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de voorzitters van de Instanties regio's opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018203074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3

decreet

type decreet prom. 07/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018203068 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 april 2017 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende oprichting van de Stichting Zoniënwoud

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012603 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief 2018/DGH-AMU/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening , op zich nemen Geachte h(...) De FOD

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018031293 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BELGISCHE FEDERATIE VAN DE INDUSTRIE VAN DE MEDISCH Dit bes type bericht prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018202939 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012826 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr type bericht prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012801 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul CLAUS, Florimond DE WEIRT en Guy DELBECQUE, hebben op Dit bes

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 25/04/2017 pub. 20/06/2018 numac 2018203069 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende oprichting van de Stichting Zoniënwoud

document

type document prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 juni 2018, dat uitwerking wordt mevr

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012770 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van Sciensano Erratum Opgesteld in toepassing van artikel 8,

arrest

type arrest prom. 15/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012683 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten

beschikking

type beschikking prom. 14/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018031298 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012794 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, dat uitwerking heeft met Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012793 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018, dat in w Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018031258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor de mandaten voor Plaatsvervangend lid van de Federale Commissie voor medisch en we(...) 1.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012422 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2253 van 25 maart 2018, wordt mijnheer Yves Pinte op 1 november 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012423 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2256 van 25 maart 2018, wordt mijnheer Stijn Aertbeliën op 1 december 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Dit bes

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018201801 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2018 van 29 maart 2018 Rolnummer 6574 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 3 van de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijsta Het Grond

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012769 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de algemene raad van Sciensano Opgesteld in toepassing van artikel 7,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018201800 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 39/2018 van 29 maart 2018 Rolnummers 6550 en 6613 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016 betreffende de invoering van een cursus filosofie en b Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018202996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectie-nummer : ANG18110 Solliciteren kan tot 04/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige - Verificatie, herstelling en kalibratie van elektronische systemen gebruikt in de luchtvaart (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG180(...) Deze s type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Veiligheid van de Staat: Preventieadviseurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG18005 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten i type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Veiligheid van de Staat: Preventieadviseurs (m/v/x). - Selectienummer: BNG18005. Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs milieu en gevaarlijke goederen (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18142 Solliciteren kan tot 6/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018203218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieur-analisten (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17351 Deze selectie werd afgesloten op 30/05/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018202997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectie-nummer : ANG18108 Solliciteren kan tot 04/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sel

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/06/2018 numac 2018012682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi De erke
^