B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2017 pub. 21/06/2018 numac 2018012059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, gedaan te Brussel op 14 maart 2013 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018201602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018202050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012815 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt mevrouw Isabelle HENNE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekkin Overeen type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012804 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden beoefenaars van de tandheelkunde van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 21/06/2018 numac 2018012807 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-artsen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-artsen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012703 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de type koninklijk besluit prom. 07/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018201612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het sectoraal akkoord voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de light CIT type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt de heer Thijs KOYEN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeen type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 21/06/2018 numac 2018012806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden beoefenaars van de tandheelkunde van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018011126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018011542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018040157 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203137 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de permanente opleiding van EPB-certificeerder residentiële eenheid type ministerieel besluit prom. 01/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012779 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 04/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018202762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende beëindiging van de mandaten van adviseurs van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 01/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031281 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 04/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018202761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012757 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 5 juni 2018 wordt de heer Tom LIERMAN, attaché , met ingang van 1 juni 2018, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, bij de Centrale diensten van het Federaal Agentschap voo(...) Een b

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031297 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012830 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001 houdende vaststelling van de modaliteiten tot oprichting van een reservefonds bij de Brusselse Gewestelijke

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters van de lokale overlegplatforms, de bemiddelingscommissie, de commissie leerlingenrechten en de commissie zorgvuldig bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Gr type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012702 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de combinatie van rechtstreeks toegankelijke hulp en niet-rec

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société de gestion et de participation" , afgekort "SOGEPA" type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne de financement et de garantie des P.M.E." , afgekort "SOWALFIN" type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018203138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en met betrekking tot de aanpassing van de drempelwaarden voor een goede grondwatertoestand betreffende sommige metabolieten van pesticiden

document

type document prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit betreffende de leden van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-g wordt aa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012781 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012777 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan de school voor gespecialiseerd beroepssecundair onderwijs « EESSCF La Calamine » te Philippeville om samen te werken met het « Centre d'éducation et de format type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012780 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012786 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2017 waarbij de oprichting van inclusieve klassen en vestigingen van het gespecialiseerd onderwijs binnen inrichting type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012785 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2017 tot betoelaging van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs georganiseerd in de gemeente Genappe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017 tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012782 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2017 wordt de heer Marc-Antoine RION, door categorieverandering, op 1 november 2017 benoemd in de graad van directeur - categorie van de graad : inspectie - kwalifica Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buiten

erratum

type erratum prom. 29/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012800 bron federale overheidsdienst financien Wet tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven . - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2018, dat in werking treedt op 1 juli 2018, is mevr. Somers P., federaal magistraat bij het federaal parket, aangewezen voor een termijn van vijf jaar in de Commissie door de inlichtingen- en Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012816 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 wordt de heer Matthieu HARDY, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 mei 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdie Overee type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012797 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 wordt Mevr. Kim OOSTERLYNCK, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overh type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018040140 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt de heer Pieter L.W. DE BOLLE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012796 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt Mevr. Lien MEURISSE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overhe

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018031144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Drivers type vergunning prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018031181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 20 d type vergunning prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018012298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 maart 2019 tot en met

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 29 mei 2018 werd de heer FESLER André, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Financiën (BFG18009) Fiscaal dossierbeheerders K.M.O. - btw (m/v/x) voor de A.A. Fiscaliteit. Er is 1 laureaat. (BFG1802(...) Er zijn 2 laureaten. (BFG18 type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Duitstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Financiën BDG18001 Aktenverwalter - Steuer der natürlichen Personen - Polyvalentes Zentrum Eupen (m/w/x) für die G.Steuerwesen(...) Er zijn geen laurea type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisches analisten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18053 Deze selectie werd afgesloten op 07/06/2018. Er zijn 3 laureat(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203262 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten economische studies (niveau A2) voor De Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE18002 Deze selectie werd afgesloten op 06/06/2018. Er is 1 laureaat. type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Veiligheid van de Staat: Assistent-analisten (m/v/x). - Selectienummer: BFG18002 Er zijn 11 laureaten. Deze selectie werd afgeslo(...) De lijst van laureaten i type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Veiligheid van de Staat: Assistent-analisten (m/v/x). - BNG18002 Er zijn 15 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 07/0(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2018 numac 2018203273 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B , voor de FOD Financiën (BNG18017) Fiscaal dossierbeheerders K.M.O. - btw (m/v/x) voor de A.A. Fiscaliteit. Er zijn 15 laureaten. (BNG18009) Experts IAM (m/v/x) v
^