B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 27/06/2018 numac 2018012755 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018040145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt de heer Jellis DE CONINCK, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van h Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018012735 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2310 van 29 mei 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018012584 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling. - Verlenging Bij koninklijk besluit ****. 2285 van 30 april 2018, wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal van het vliegwezen ****. ****, vanaf 1 mei 2018, voor de **** type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012866 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2018 waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp type ministerieel besluit prom. 25/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012871 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018012897 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 mei 2018, wordt beschermd als monument de totaliteit van de villa "Les Iris", met inbegrip van haar tuinhek aan de straatkant en de blauwe regen g Het goed is beken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012848 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebeh

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012787 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, e type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018040154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203220 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het deontologisch handvest van de kinderbijslagfondsen die hun activiteiten op het grondgebied van het Franse taalgebied uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203282 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018031271 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 666

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018031361 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De commanditaire vennootschap naar Duits recht LIDL Belgiu Het eer

document

type document prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018012854 bron federale overheidsdienst financien Elektronische verificatie van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 42,

erratum

type erratum prom. 28/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018031193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano. - Err type erratum prom. 28/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018031192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet. - Erratum type erratum prom. 29/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018031191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse b

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/11/2017 pub. 27/06/2018 numac 2018031364 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/51 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2001/549 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscom

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203266 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018031310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 20/02/2018, wordt de erkenning als beveiligingsondernemin Bij bes type vergunning prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018031309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 5/02/2018, wordt de vergunning als onderneming voor alar Bij be type vergunning prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018031308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 5/02/2018, wordt de onderneming WILLEMS ELECTRICITE BVBA, met als onder Bij bes type vergunning prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018031307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12/03/2018, wordt het enig artikel van het besluit van 9/0 "Enig a

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203283 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 9 april 2018, wordt de erkenning als "Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire" verleend vanaf 1 januari 2018 voor een onbepaalde d(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken aankoop chemische producten of textiel (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : ANG18068 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2018(...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B, voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : Adjuncten informatieveiligheidsconsulent (m/v/x) - BNG18092 Er is 1 laureaat. Deze(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Expertise en Preventie (niveau A4) voor FEDRIS. - Selectienummer : ANG18096 Deze selectie werd afgesloten op 19/06/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Regie der Gebouwen: Attachés Strategie en Vastgoed (m/v/x) - BNG18078 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 13 juni 2018. type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor FAMIFED: Attachés projecten en processen (m/v/x) - BNG18051 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 8 juni 2018. De lijst van(...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Regie der Gebouwen : Attaché Strategie en Vastgoed (m/v/x) (BFG18075) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2018 (datum P(...) De lijst van type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Veiligheid van de Staat : Veiligheidsdeskundigen (m/v/x) (BNG18004) Er zijn 10 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretarissen/secretaresses (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18138 Solliciteren kan tot 26/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2018 numac 2018203343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Veiligheid van de Staat : Veiligheidsdeskundigen (m/v/x) (BFG18004) Er zijn 8 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 13/06/(...) De lijst van laureaten is
^