B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake werk Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018 wordt met ingang van 1 august Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018031355 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Sint-Niklaas. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor, overdracht van een plaats van onderpastoor en opheffing van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, i Dit be type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018012953 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Destelbergen. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203382 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Winckel P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Lambre Het is type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten v type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018012285 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2282 van 30 april 2018 : Wordt benoemd tot Groot Officier in de Orde van **** **** op datum van 8 april 2018 : LUCHTMACHT generaal-majoor van het vlieg Worden benoemd type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 29/06/2018 numac 2018012900 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 29/06/2018 numac 2018012867 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012853 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012685 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 15/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018040138 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid inzake het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken aan bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Contactpersoon in het inclusief onderwijs voor sociale promotie » gerangschikt op het gebied van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012955 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203284 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 dat in werking treedt op 1 juni 2018, wordt mevr. Isabelle Pierret, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van Inspecteur-generaal expert in de k(...) Bij besluit van de Waa type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203286 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale dienst voor de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203285 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist

decreet

type decreet prom. 21/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203378 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 43 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 21/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203377 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel 57 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst waarbij beoogd wordt de indexeringsformule voor huurgelden, van toepassing op de huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats, di type decreet prom. 21/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203376 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van 14 augustus 2018 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de administratieve inbeslagname van dieren

document

type document prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018012876 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Tariefmethodologie aardgasvervoersnet, opslaginstallatie en LNG-installatie 2020-2023 De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 28 juni 2018 het besluit aangenomen tot vaststelling van de tariefmethodologie (...) Dit besl type document prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018012877 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Tariefmethodologie transmissie van elektriciteit 2020-2023 De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 28 juni 2018 het besluit aangenomen tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstran(...) Dit besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018031354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203381 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2018, die uitwerking hebben op 31 maart 2018 's avonds : - is aan de heer Baillon Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost- - is aan m type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018012969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018, in werking tredend op 31 juli 2018 's avonds, is mevr. Van Parijs N., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op haar ver Betrokk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203405 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 mei 2018 in zake H. V.C. tegen de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het agentschap Ruimte Vlaanderen, waarvan de expeditie ter griffie van « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203440 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 juni 2018 in zake D.T., P.N., A. H.H. en de nv « Vanheede Environmental Logistics », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 « Sc

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 29 mei 2018 werd de heer HUYSMANS, Tony, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen door Me type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 13 juni 2018 werd de heer BECQUAERT Alfred, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen door

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - deskundigen Telecommunicatie (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18147 Solliciteren kan tot 23/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : MNG18058 Solliciteren kan tot 16/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18130 Solliciteren kan tot 16/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs Rijksregister (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. Selectienummer : ANG18128 Solliciteren kan tot 23/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203394 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen : Sociaal inspecteurs (Luik) (m/v/x) (BFG18100) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) Sollicitere type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Welzijn op het Werk (niveau A1) voor de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Selectienummer : ANG18148 Solliciteren kan tot 16/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203408 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** selectie van **** ****- en **** (niveau ****1) voor de Regie der Gebouwen. - ****: ****18141 Solliciteren kan tot 20/07/2018 via ****.****.**** **** gedetailleerde ****(...) Geef het ****

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203383 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 16 mei 2018, heeft Mevr. Bouché A., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaa Bij besch

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018090306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2018, 107.02 punten bedraagt, tegenover 10 De gezo

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/06/2018 numac 2018203363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, Als
^