B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012998 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing type wet prom. 18/12/2016 pub. 02/07/2018 numac 2018012819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018201803 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2018 van 29 maart 2018 Rolnummer 6595 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 28, type wet prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203385 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2018 van 21 juni 2018 Rolnummer 6491 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 29 januari 2016 betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige h Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012699 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018013000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2018, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgings type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012958 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanvaarding van een legaat ten voordele van Sciensano type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018031143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 7 november 2017, Mevr. **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 02/07/2018 numac 2018012607 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor administratieve controle. - Bevordering van een attaché (klasse A2) Bij koninklijk besluit van 17 juni 2018, dat in werking treedt op de eer(...) Het beroep tot nietig type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018040170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018012329 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Kruis Bij koninklijk besluit ****. 2283 van 30 april 2018: Het Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 8 april 2018: **** **** type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012700 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018040169 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012930 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 2, 1°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012929 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 2, 1° van het Wetboek der Successierechten type ministerieel besluit prom. 31/05/2017 pub. 02/07/2018 numac 2018012916 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het pa type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018012882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 14 juni 2018 wordt hoofdcommissaris Tom DE SAVEUR met ingang van 15 juni 2018 aangewezen als leidend hoger officier, met de rang van directeur-generaal, van het administratief-tech type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012943 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012983 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer over de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018203295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van één enkele procedure en **** type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018203379 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017 tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische die

decreet

type decreet prom. 08/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012898 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018012960 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2018 (geldig voo(...) Voor

erratum

type erratum prom. 14/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018040163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018, dat in werking treed Bij het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018040204 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché in de **** of **** **** (****. 40002074) De selectie, via externe mobiliteit, van een attaché (rang ****1) in de **** of ****(...) Het ****

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018031367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2018-0036bis Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018 wordt aan Lampiris nv een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van h

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018012959 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning organismen voor installaties voor het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018 wordt aan de VZW SGS Statutory Services Belgium een hernieuwing van de erkenning als organisme be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW: Adjuncten voor het uitbetalingsbureau (m/v/x). - Selectienummer: BNG18091. Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203451 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal controleur (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG18041 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2018. Er zijn 59 laureaten. type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203454 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW): Adjuncten voor het uitbetalingskantoor Leuven (m/v/x). - Selectienummer: BNG18090. Er zijn 2 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in elektrische, elektronische, elektromechanische en telecommunicatieapparatuur (niveau A) voor SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Select(...) Dez type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal controleur (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG18047 Deze selectie werd afgesloten op 20/06/2018. Er zijn 22 laureat(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18061 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2018. Er zijn 0 laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Webdevelopers (niveau A1) voor de FOD Financien. - Selectienummer: AFG18020 Deze selectie werd afgesloten op 29/03/2018. Er zijn geen laureaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203443 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociaal welzijn (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18093 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2018. Er is 1 lau(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java developers (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18063 Deze selectie werd afgesloten op 25/06/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functional analysts (niveau A2) voor de FOD Financiën. Selectienummer : ANG18051 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203420 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Strategisch beleidsadviseurs (niveau A1) voor Innoviris. - Selectie-nummer : ANB18018 Solliciteren kan tot 25/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2018 numac 2018203441 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Uitvoerende secretarissen (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG18044 Deze selectie werd afgesloten op 21/06/2018. Er zijn 3 laurea(...) De lijst is
^