B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018202678 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2018 van 17 mei 2018 Rolnummer 6680 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 97, 5°, en 98, 1°, van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houd Het Gron type wet prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2017031215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verklaring naar aanleiding van de raadpleging van het publiek over het ontwerpprogramma 2018-2022 van het Nationaal Plan voor de Reductie van Pesticiden : federaal gedeelte Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 Deze verp type wet prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040239 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 22 juni 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij **** type wet prom. 17/12/2017 pub. 09/07/2018 numac 2018031369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen II. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018203499 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2018 van 28 juni 2018 Rolnummer 6698 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 81 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangeni Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031425 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk ANTWERPEN », met zetel te 2100 DEURNE, Cornelis Schutstraat 28, als ve Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031426 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Centrum voor Algemeen Welzijnswerk CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN, met zetel te 8870 IZEGEM, Krekelstraat 56, al Het ber type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031468 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018 wordt de heer Nick Geldhof, klasse A2 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Social Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt Mevr. Rita VAN DER JEUGHT, technisch deskundige, geboren op 10 januari 1957, bevorderd door verhoging in niveau in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, wordt aan de heer VANASSCHE Pierre op het einde van de maand juli 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belangh type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018011068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Richtlijnen met betrekking tot de evenwichtige informatie over gewasbeschermingsmiddelen aan niet-professionelen op de plaats van verkoop Dit document is opgesteld om toelichting te verstrekken over het algemene kader van de wetgeving die wordt Dit doc type koninklijk besluit prom. 20/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018012994 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2018 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende toelating tot het gebruik van een springstof type ministerieel besluit prom. 29/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018012944 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031402 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2017 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016 type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040243 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 genomen ter uitvoering van de artikelen L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 en L6451-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentral type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering type ministerieel besluit prom. 02/07/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toekenning van een afwijking aan NV ELIA Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, op artikel 163 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties Bij ministerieel besluit van 21 juni 2018 wordt het gebruik door de NV ELIA Asset, Keizerlaa type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040244 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk we

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040177 bron vlaamse overheid Besluit van de **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, **** type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018012961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203494 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Houffalize type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut"

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040257 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0025: Anders Hedin Invest AB / Andries NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 2 juli 2018, ontving de auditeu Volgens

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 30/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031356 bron vlaamse overheid, waalse overheidsdienst, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en ministerie van de duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

document

type document prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van het wnd. Directeur Generaal van 15 juni 2018 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstalig kader, vanaf 1 juni 2018. Naa type document prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van het wnd. Directeur Generaal van 15 juni 2018 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstalig kader, vanaf 1 mei 2018. Naam

erratum

type erratum prom. 25/02/1997 pub. 09/07/2018 numac 2018040252 bron vlaamse overheid Decreet basisonderwijs. - Erratum type erratum prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031480 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2018, blz. 38724, akte 2018/11955, paragaaf 2, moeten de woorden : « - De heer DEMUYNCK Johan, geboren op 8 november 196 gelezen worden a

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018202919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, is de heer CARLIER Marc benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer AUBRY Raymond wiens ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018, wordt de heer Christian BEHRENDT, gewoon hoogleraar aan de Université de Liège en de Katholieke Universiteit Leuven, en assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040171 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2320 van 19 juni 2018 : Worden op 26 juni 2018 benoemd in hun **** : In de graad van luitenant-ter-zee eerste klasse, de luitenants-ter-**** **** de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018202965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018, is de heer ADAM Fabrice benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van mevrouw FRERE Annie wiens mand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018, wordt de heer Jacques ENGLEBERT, advocaat bij de balie van Namen en assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, benoemd tot assessor bij de afdeling Wetgeving van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018202915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Pierre VANASSCHE De betrokken organis De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Parketjurist bij parket Antwerpen: 1 (Nederlandstalig). Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest van slagen voor de vergelijkende sele(...) Voor deze

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031484 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van **** **** zijn **** te helpen realiseren neemt de Hoge Raad een auditor voor het **** kader en een auditor voor het **** kader in dienst (graad adjunct-auditeur). CONTEXT VAN DE FUNCTIE De Hoge Raad(...) - het ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031433 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2: Bij ministerieel besluit van 2 juli 2018 : Met ingang van 15 mei 2018 : type benoemingen prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031434 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 2 juli 2018 : Met ingang van 1 juni 2018 : type benoemingen prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018040240 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directie Naa type benoemingen prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031428 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 2 juli 2018 : Met ingang van 1 juni 2018 : - Mevrouw DE

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking Bij besluit van 2/2/2017 wor Bij be

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018203131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 31 mei 2018 werd de heer VANASSCHE Pierre, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aang

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018203153 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2018 van 7 februari 2018 Rolnummer 6632 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 10,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018203531 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Afgevaardigden voor gegevensbescherming (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18059 Deze selectie werd afgesloten op 03/07/2018. Er is 1 laureaat. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018031510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor Bachelors (niveau B) voor De overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18016. - Erratum Solliciteren kan tot 26 juli 2018 via(...) De gedeta type bericht van selor prom. -- pub. 09/07/2018 numac 2018203562 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG18007 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2018. Er zijn 21 laureaten. De lijst is 1 jaar (...)
^