B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203576 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2018 van 22 februari 2018 Rolnummer 6629 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Berg Het Grond type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 201 type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, ter uitvoering van de collectieve a type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en van het koninklijk besluit van 9 sept type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het stelsel van werkloosheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt Mevr. Valérie VERVLIET, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031522 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van vzw « Associations 21 pour un développement durable » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031523 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van vzw « TransitieNetwerk Middenveld » als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 06/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031311 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsver type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van Openbaar Nut Index : 235/13237 sexies Bij het koninklijk besluit van 8 juli 2018 wordt een verklaring van openbaar nut verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018202270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018203670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van verschillende organen van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031475 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203469 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 juni 2018, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203479 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2018, heeft de nv « Pelckmans Die za type bericht prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018031232 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Syndicat pour la mobilité et transport intermodal des Deze z

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 20 de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol on Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat in w Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat uitwerking heeft m Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat in werking tre Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040390 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen van **** **** en **** voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd(...) **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018040389 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** en **** - klasse **** voor de hoven en rechtbanken (**** ****18041). Deze selectie werd afgesloten op 09/07/2018

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203386 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2018 van 21 juni 2018 Rolnummers 6596 en 6598 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische b Het Grondw

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203574 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2018 van 22 februari 2018 Rolnummer 6508 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met artikel 7 van hetzelfde Wetboek, gesteld door de Recht Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18083 Deze selectie werd afgesloten op 20/04/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203718 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Managers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18054 Deze selectie werd afgesloten op 13/07/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Klinisch psychologen A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: MNG18054 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203723 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten Coördinator (niveau C) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MFG18040 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2018. Er zijn 6 laureate(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2018 numac 2018203648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Systeem beheerders (niveau B), voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG17252 Deze selectie werd afgesloten op 3/07/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...)
^