B.S. Index van de publicaties van 19 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040370 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer type wet prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040371 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Rekenhof Benoeming van een raadsheer Als gevolg van het overlijden van de heer Didier Claisse dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Reke(...) Benoemingsvoorwaard type wet prom. 16/08/2016 pub. 19/07/2018 numac 2016015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom , wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaa type wet prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde type wet prom. 22/06/2016 pub. 19/07/2018 numac 2016015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Brussel op 21 mei 2014 (1)(2) type wet prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040375 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de griffier van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Gelet op de pensionering van de huidige griffier met ingang van 1 mei 2019, dient de Kamer van volksvertegenwoordigers met toepassing van artikel 5, eers(...) Opdrachten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018203643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018091307 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031488 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de **** «*****», ten laste van de **** type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040399 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juli 2018, wordt aan de heer THIJS Sébastien, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerp type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018, wordt de heer Brecht STEEN, eerste auditeur, als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State aangewezen. Op 5 juli 2018 heeft de heer Brecht STEEN als eerste audit type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt Mevr. Liesbet HERREMAN, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt de heer CHIGOHO KALIMO, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt de heer Frédéric POUPINEL DE VALENCE, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklar type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt mevrouw Selma HAUG-ADRION, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen d type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt Mevrouw Anne DROSSART, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt de heer Alain PIETTE, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt de heer Thibaut DEGRYSE, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché Een beroep tot nietigverklaring tegen de v type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2018 wordt Mevr. Ellen SERKEYN, attaché klasse A1, met ingang van 1 maart 2018 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018, wordt Mevr. Kristine BAMS, eerste auditeur, aangewezen als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Op 5 juli 2018 heeft Mevr. Kristine BAMS als eerste auditeu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 18/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018012864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de verkiezingsaanplakking tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 10/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040398 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de Veiligheid van de Staat, van het ministerieel besluit van 11 juni 2018 besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitv

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018012846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040494 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 mei 2018, worden beschermd als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, bepaalde delen van het gebouw van de voormalige apotheek Kusnick gele Het go type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018013033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Commissie voor Sociaal Hulpbetoon aan personen met een handicap Oproep tot kandidaatstelling Binnen de Directie-generaal Personen met een handicap is een Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap opgericht. De commissie De Commiss

document

type document prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de steenbakkerij Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 4 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang wordt de heer S type document prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 3 juli 2018, dat uitwerking hee wordt mevro type document prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040343 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aanduiding als waarnemend directeur - rang A3 Bij beslissing van de Directieraad van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 26 februari 2018, wordt de heer WALA, Pol, aangewezen om het hoger ambt van Directeur - rang A3 - uit te oefenen met type document prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van het bestuur Brussel Huisvesting tot aanduiding van een vervangend leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst

erratum

type erratum prom. 31/05/2017 pub. 19/07/2018 numac 2018040289 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België van 7 april 2017 over de vaststelling van een aantal regels met betrekking tot de financiële rapportering over het pa

arrest

type arrest prom. 11/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018013002 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Onder

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmak Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018013001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid en hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit v Bij het

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/05/2016 pub. 19/07/2018 numac 2018040345 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/255 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2011/1183 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 september 2011 houdende programmering van ambulante diensten "sociale actie en gezin" e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Sébastien THIJS type vacante bettreking prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040372 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten geen kandidaturen hebben opgeleverd, heeft de Ka(...) Het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040394 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijke **** **** **** Ambt. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 5 betrekkingen van Assistenten niveau **** in de **** **** **** selectie, via **** en(...) Het aantal type aanwerving prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018040395 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijke **** **** **** Ambt. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Begroting en **** verantwoordelijke Attaché niveau **** in de **** taal(...) **** ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202977 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot het voordragen van de kandidaturen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen, tot de aanwijzing van de leden van de kiesbureaus en tot vaststellin type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202976 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de minimale toegankelijkheidsnormen bij de keuze van stemcentra en stemlokalen in het kader van de bijstand aan kiezers voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgeb type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202973 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202972 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het digitaal invoeren, de digitale overdracht en de geautomatiseerde verwerking van de gegevens in verband met de verkiezingen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalg type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202975 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202974 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de modellen van verklaringen betreffende de opmaak en de levering van verkiezingsdocumenten voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op het Duitse taalgebied type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018202971 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de bezwarencommissie bij gemeenteraadsverkiezingen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203727 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Servicedesk medewerkers aankoopplatform (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18075 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2018. Er zijn 2 lau(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018203726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen voor de Ombudsdienst voor de treinreizigers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18158. - ERRATUM Solliciteren kan tot 03/08/2018 via www.selor.be De (...) Geef het sel

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018031507 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 19/07/2018 numac 2018031506 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D
^